Zaimek jako część mowy w języku rosyjskim

Zaimek jako część mowy w języku rosyjskim | Местоимение 

Zaimek to niezależna część mowy, która wskazuje na przedmioty, cechy lub ilość, ale ich nie nazywają. Cechy gramatyczne zaimków różnią się w zależności od tego jaką część mowy zastępuje zaimek w tekście. Zaimki zastępujące przysłówki są nieodmienne, natomiast zaimki zastępujące rzeczowniki, przymiotniki lub liczebniki należą do odmiennych. Właśnie dlatego w języku rosyjskim są nazywane „местоимения-существительные”, „местоимения-прилагательные” и „местоимения-числительные”.

Rodzaje zaimków według znaczenia

Można wyodrębnić 9 rodzajów zaimków wg znaczenia:

1. Личные: я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. Zaimki osobowe wskazują na uczestników dialogu (я, ты, мы, вы), osoby nie uczestniczące w rozmowie oraz przedmioty (он, она, оно, они).

2. Возвратное: себя. Ten zaimek oznacza siebie samego lub przedmiot, na który się zwraca jego własna czynność (Марта себя очень любит, поэтому ничего для себя не жалеет).

3. Притяжательные: мой, твой, ваш, наш, свой, его, ее, их. Zaimki dzierżawcze wskazują na przynależność przedmiotu do innej osoby lub innego przedmiotu (Это мой рюкзак. его характеристики очень классные).

4. Указательные: этот, тот, такой, таков, столько, сей (przestarzałe), оный (przestarzałe). Te zaimki wskazują na cechę lub ilość przedmiotów.

5. Определительные: сам, самый, весь, всякий, каждый, любой, другой, иной, всяк (przestarzałe), всяческий (przestarzałe). Zaimki określone wskazują na cechę przedmiotu.

6. Вопросительные: кто, что, какой, который, чей, сколько. Zaimki pytające to specjalne słowa pytające, wskazujące na osoby, przedmioty, cechy i ilość.

7. Относительные: takie same jak w przypadku pytających, w zdaniu występują jako wyrazy spójnikowe. Zaimek względny odnosi się zawsze do rzeczownika, który stoi najbliżej niego w zdaniu.

8. Отрицательные: никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей. Zaimki przeczące oznaczają brak przedmiotu lub cechy.

9. Неопределенные: некто, нечто, некоторый, некий, несколько, jak również wszystkie zaimki, utworzone od zaimków pytających z przedrostkiem кое- lub przyrostkami -то, -либо, -нибудь.

Zaimki wg odmiany w języku rosyjskim

1. Местоимения-существительные | Zaimki rzeczowne w języku rosyjskim 

2. Местоимения-прилагательные | Zaimki przymiotne w języku rosyjskim

3. Местоимения-числительные/наречия | Zaimki liczebne i przysłowne w języku rosyjskim