Odmiana rosyjskich imion męskich

Odmiana rosyjskich
imion męskich
| Склонение мужских именodmiana rosyjskich imion męskich

Język rosyjski od podstaw z Kasią i Kostkiem – zapraszamy!

1. Odmiana imion męskich z tematem zakończonym na twardą spółgłoskę:

именительныйИва́нСвятосла́вТимурРем
родительныйИва́н-аСвятосла́в-аТиму́р-аРем-а
дательныйИва́н-уСвятосла́в-уТиму́р-уРем-у
винительныйИва́н-аСвятосла́в-аТиму́р-аРем-а
творительныйИва́н-омСвятосла́в-омТиму́р-омРем-ом
предложныйоб Ива́н-ео Святосла́в-ео Тиму́р-ео Рем-е

Podczas odmiany akcent pozostaje bez zmian – zachowuje pozycję taką jak w mianowniku.

Wyjątki: W imionach Петр, Фрол oraz Лев podczas odmiany akcent pada na końcówkę. W imionach Лев i Павел występują zmiany w temacie:

именительныйПетрЛевПа́велФрол
родительныйПетр-а́Льв-а́Па́вл-аФрол-а́
дательныйПетр-у́Льв-у́Па́вл-уФрол-у́
винительныйПетр-а́Льв-а́Па́вл-аФрол-а́
творительныйПетр-о́мЛьв-о́мПа́вл-омФрол-о́м
предложныйо Петр-е́о Льве́о Па́вл-ео Фрол-е́


Imiona zakończone na spółgłoski szypiące lub ц w narzędniku mają końcówkę ем:

именительныйЮма́шЖоржФе́ренцКа́збич
родительныйЮма́ш-аЖо́рж-аФе́ренц-аКа́збич-а
дательныйЮма́ш-уЖо́рж-уФе́ренц-уКа́збич-у
винительныйЮма́ш-аЖо́рж-аФе́ренц-аКа́збич-а
творительныйЮма́ш-емЖо́рж-емФе́ренц-емКа́збич-ем
предложныйо Юма́ш-ео Жо́рж-ео Фе́ренц-ео Ка́збич-е


2.
Imiona męskie z tematem na spółgłoskę miękką.

Podczas odmiany akcent pozostaje bez zmian – zachowuje pozycję taką jak w mianowniku. W nielicznych przypadkach akcent zmienia miejsce – pada na końcówkę:

именительныйИгорьВильРау́льШами́льПетру́сь
родительныйИгор-яВи́л-яРау́л-яШамил-я́Петрус-я́
дательныйИгор-юВи́л-юРау́л-юШамилПетрус-ю́
винительныйИгор-яВи́л-яРау́л-яШамил-я́Петрус-я́
творительныйИгор-емВи́л-емРау́л-емШамил-емПетрус-ём
предложныйоб Игор-ео Ви́л-ео Рау́л-ео Шамил-е́о Петрус-е́


3.
W odmianie imion męskich, zakończonych na ай, –ей, –ой, –уй, –яй, –юй, akcent pozostaje bez zmian.

Imiona te odmieniamy w sposób następujący:

именительныйАба́-йФедя́-йАндре́-йГа́ре-йДжансу́-йНо́-й
родительныйАба́-яФедя́-яАндре́-яГа́ре-яДжансу́-яНо́-я
дательныйАба́-юФедя́-юАндре́-юГа́ре-юДжансу́-юНо́-ю
винительныйАба́-яФедя́-яАндре́-яГа́ре-яДжансу́-яНо́-я
творительныйАба́-емФедя́-емАндре́-емГа́ре-емДжансу́-емНо́-ем
предложныйоб Аба́-ео Федя́-еоб Андре́-ео Га́ре-ео Джансу́-ео Но́-е


4.
Imiona męskie zakończone na ий, w miejscowniku mają końcówkę и, akcent pozostaje bez zmian – jak w mianowniku:

именительныйДми́три-йГорди́-йПи-йГенна́ди-йХаджиби́-й
родительныйДми́три-яГорди́-яПи́-яГенна́ди-яХаджиби́-я
дательныйДми́три-юГорди́-юПи́-юГенна́ди-юХаджиби́-ю
винительныйДми́три-яГорди́-яПи́-яГенна́ди-яХаджиби́-я
творительныйДми́три-емГорди́-емПи́-емГенна́ди-емХаджиби́-ем
предложныйо Дми́три-ио Горди́-ио Пи́-ио Генна́диио Хаджиби́-и


5.
W odmianie imion męskich zakończonych na а (ale nie po spółgłoskach szypiących oraz г, к, х, ц)

akcent pozostaje bez zmian. Odmieniane są w sposób następujący:

именительныйНики́т-аДани́л-аЭйс-аКузьм-а́Мустаф-а́
родительныйНики́т-ыДани́л-ыЭйс-ыКузьм-ы́Мустаф-ы́
дательныйНики́т-еДани́л-еЭйс-еКузьм-е́Мустаф-е́
винительныйНики́т-уДани́л-уЭйс-уКузьм-у́Мустаф-у́
творительныйНики́т-ойДани́л-ойЭйс-ойКузьм-о́йМустаф-о́й
предложныйо Ники́т-ео Дани́л-еоб Эйс-ео Кузьм-е́о Мустаф-е́


Po spółgłoskach г, к, х w dopełniaczu piszemy и:

именительныйБайхуж-а́Хасанш-а́Карч-а́Гыкг-а́Бетикк-а́
родительныйБайхуж-и́Хасанш-и́Карч-и́Гыкг-и́Бетикк-и́
дательныйБайхуж-е́Хасанш-е́Карч-е́Гыкг-е́Бетикк-е́
винительныйБайхуж-у́Хасапш-у́Карч-у́Гыкг-у́Бетикк-у́
творительныйБайхуж-о́йХасанш-о́йКарч-о́йГыкг-о́йБетикк-о́й
предложныйо Байхуж-е́о Хасанш-е́о Карч-е́о Гыкг-е́о Бетикк-е́


Jeśli po spółgłoskach szypiących występuje nieakcentowane а, to w narzędniku piszemy –ей:

именительныйВа́ж-аГо́ч-а
родительныйВа́ж-иГо́ч-и
дательныйВа́ж-еГо́ч-е
винительныйВа́ж-уГо́ч-у
творительныйВа́ж-ейГо́ч-ей
предложныйо Ва́ж-ео Го́ч-е

Imiona męskie z końcówką а występującą po spółgłosce ц, w dopełniaczu mają końcówkę ы, Jeżeli w odmianie akcent pada na końcówkę, to w narzędniku piszemy ой, w innych przypadkach ей.


6.
Imiona męskie zakończone na я (oprócz dłuższych niż dwusylabowe zakończone na –ия [я jest nieakcentowane]),

odmieniane są w sposób przedstawiony niżej. Podczas odmiany akcent pozostaje bez zmian:

именительныйДобры́н-яМене́-яЙеша́-яНехе́мь-яГи́-яЭнкяц-я
родительныйДобры́н-иМене́-иЙеша́-иНехе́мь-иГи́-иЭнкяц-и
дательныйДобры́н-еМене́-еЙеша́-еНехе́мь-еГи́-еЭнкяц-е
винительныйДобры́н-юМене́-юЙеша́-юНехе́мь-юГи́-юЭнкяц-ю
творительныйДобры́н-ейМене́-ейЙеша́-ейНехе́мь-ейГи́-ейЭнкяц-ей
предложныйо Добры́н-ео Мене́-ео Йеша́-ео Нехе́мь-ео Ги́-еоб Энкяц-е


Jeśli akcent pada na końcówkę, to w narzędniku piszemy ей:

именительныйИль-я́Яхь-я́Ахи-я́Агл-я́Секюч-яЗы-я́Я-я́
родительныйИль-и́Яхь-и́Ахи-и́Агл-и́Секюч-иЗы-и́Я-и́
дательныйИль-е́Яхь-е́Ахи-е́Агл-е́Секюч-еЗы-е́Я-е́
винительныйИль-ю́Яхь-ю́Ахи-ю́Агл-ю́Секюч-юЗы-ю́Я-ю́
творительныйИль-ейЯхь-ейАхи-ейАгл-ейСекюч-ейЗы-ейЯ-ей
предложныйоб Иль-е́о Яхь-е́об Ахи-е́об Агл-е́о Секюч-ео Зы-е́о Я-е́


7.
Imiona męskie, zakończone na –ия [я jest nieakcentowane], oprócz dwusylabowych,

w dopełniaczu, celowniku oraz miejscowniku mają końcówkę и. Podczas odmiany akcent pozostaje bez zmian:

именительныйАна́ни-яНееми́-яМалахи́-яОси́-яИереми́-яИли-я́
родительныйАна́ни-иНееми́-иМалахи́-иОси́-иИереми́-иИли-и́
дательныйАна́ни-иНееми́-иМалахи́-иОси́-иИереми́-иИли-и́
винительныйАна́ни-юНееми́-юМалахи́-юОси́-юИереми́-юИли-ю́
творительныйАна́ни-ейНееми́-ейМалахи́-ейОси́-ейИереми́-ейИли-ей
предложныйоб Ана́ни-ио Нееми́-ио Малахи́-иоб Оси́-иоб Иереми-и́об Или-и́

8. W przypadku imion złożonych zapisywanych przy pomocy łącznika

– odmieniamy tylko drugą część imienia, nawet jeśli pierwsza też może być odmieniana:

именительныйДемир-Хая́Алим-Паша́Очир-Гаря́Девлет-Гере́й
родительныйДемир-Хаи́Алим-Паши́Очир-Гари́Девлет-Гере́я
дательныйДемир-Хае́Алим-Паше́Очир-Гаре́Девлет-Гере́ю
винительныйДемир-Хаю́Алим-Пашу́Очир-Гарю́Девлет-Гере́я
творительныйДемир-ХаейАлим-Пашо́йОчир-ГарейДевлет-Гере́ем
предложныйо Демир-Хае́об Алим-Паше́об Очир-Гаре́о Девлет-Гере́е


Jeśli druga część imienia złożonego jest nieodmienna, a pierwsza część może być odmieniana, to odmieniamy pierwszą część:

именительныйЦере́н-Убуши́Арсла́н-Али́Кю́р-Седи́Джа́н-Гиши́
родительныйЦере́на-Убуши́Арсла́на-Али́Кю́ра-Седи́Джа́на-Гиши́
дательныйЦере́ну-Убуши́Арсла́ну-Али́Кю́ру-Седи́Джа́ну-Гиши́
винительныйЦере́на-Убуши́Арсла́на-Али́Кю́ра-Седи́Джа́на-Гиши́
творительныйЦере́ном-Убуши́Арсла́ном-Али́Кю́ром-Седи́Джа́ном-Гиши́
предложныйо Цере́не-Убуши́об Арсла́не-Али́о Кю́ре-Седи́о Джа́не-Гиши́

Artykuł został opracowany na podstawie imena.org

9. Odmiana imion odojcowskich i nazwisk w języku rosyjskim

именительныйБодро́в Серге́й Серге́евичВаси́льев Дми́трий Алекса́ндровичДо́брый Па́вел Ильи́ч
родительныйБодро́ва Серге́я Серге́евичаВаси́льева Дми́трия Алекса́ндровичаДо́брого Па́вла Ильича́
дательныйБодро́ву Серге́ю Серге́евичуВаси́льеву Дми́трию Алекса́ндровичуДо́брому Па́влу Ильичу́
винительныйБодро́ва Серге́я Серге́евичаВаси́льева Дми́трия Алекса́ндровичаДо́брого Па́вла Ильича́
творительныйБодро́вым Серге́ем Серге́евичемВаси́льевым Дми́трием Алекса́ндровичемДо́брым Па́влом Ильичо́м
предложныйО Бодро́ве Серге́е Серге́евичеО Васи́льеве Дми́трии Алекса́ндровичеО До́бром Па́вле Ильиче́

7 komentarzy do “Odmiana rosyjskich imion męskich”

  1. Katarzyna Czapla

    Przepraszam bardzo lecz napisałeś/łaś tutaj na tej stronie jak się piszę słowa itd., lecz niektórych interesuje jak się te słowa wymawia. Czy mógłbyś/łabyś napisać jak się je czyta anie jak pize?(również z pisaniem).
    ta strona jest beznadziejna!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

  2. do Pani Czapli ..prosze pani to strona jest dla ludzi którzy maja podstawy języka a nie totalnych abnegatów…jeśli byłyby zamieszczona tutaj POPRawna transkrypcja fonetyczna też by pani nic z niej nie zrozumiała bo nie zna pani fonetyki rosyjskiej ….prosze więc nie mówic ,ze to jest beznadziejna strona może to pani jest beznadiejna

Skomentuj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przewiń do góry