Imiesłów przysłówkowy w języku rosyjskim

Imiesłów przysłówkowy w języku rosyjskim | ДеепричастиеImiesłów przysłówkowy w języku rosyjskim

Nauka rosyjskiego przez internet z Kasią i Kostkiem – zapraszamy!

Imiesłów przysłówkowy w języku rosyjskim – specjalna nieodmienna forma czasownika w języku rosyjskim określająca dodatkowe działanie przy działaniu głównym. Ta część mowy łączy w sobie cechy czasownika (typ, przechodniość i zwrotność) i przysłówka (niezmienność, oznacza okoliczności). Imiesłów przysłówkowy odpowiada na pytania что делая?, что сделав?, как?, когда?, почему? W języku rosyjskim rozróżniamy dwa rodzaje imiesłowów przysłówkowych:

  • Imiesłowów przysłówkowy współczesny (несовершенного вида) – oznacza niezakończone działanie dodatkowe, które odbywa się równocześnie z działaniem wyrażonym przez czasownik.
  • Imiesłowów przysłówkowy uprzedni (совершенного вида) – oznacza zakończone działanie dodatkowe, które zwykle kończy się przed działaniem wyrażonym przez czasownik.

Tworzenie imiesłowów przysłówkowych współczesnych w języku rosyjskim

Tę część mowy tworzymy od tematu czasowników niedokonanych czasu teraźniejszego przy pomocy przyrostków -а/-я:

инфинитивtemat czasownika+ przyrostekдеепричастие
читатьони читаютчита + ячитая
журчатьони журчатжурч + ажурча
сидетьони сидятсид + ясидя

Warto zapamiętać:
jeśli czasownik ma przyrostek -ва, np. признавать, to imiesłów przysłówkowy jest tworzony od tematu инфинитива: Признавать – признава + я – признавая, уставать – устава + я – уставая.

Nie od wszystkich czasowników można utworzyć деепричастие:

1) Od czasowników bezokolicznik których kończy się na -чь, np. стеречь, беречь.

2) Od jednosylabowych czasowników, np. бить, шить, вить

3) Od czasowników z przyrostkiem -ну, np.: сохнуть, мокнуть

4) Od czasowników w temacie których zachodzą wymiany końcowych spółgłosek, np.: чесать – чешу, махать – машу.  

Tworzenie imiesłowów przysłówkowych uprzednich w języku rosyjskim

Tę część mowy tworzymy od tematu czasowników dokonanych czasu przeszłego przy pomocy przyrostków -в/-вши/-ши. Przyrostki -в/-вши są używane jeśli temat kończy się na samogłoskę, natomiast jeśli temat kończy się na spółgłoskę, używamy -ши.   

инфинитивtemat czasownika+ przyrostekдеепричастие
прочитатьпрочиталпрочита + впрочитав
подуматьподумалподума + вшиподумавши
принестипринеспринес + шипринесши

Warto zapamiętać:
forma imiesłowów przysłówkowych z przyrostkiem -вши/ши (nie mówimy o utworzonych od czasowników zwrotnych) jest uważana za przestarzałą, np. zamiast подумавши lepiej użyć formy подумав, zamiast принесши – принеся. 

Od czasowników zwrotnych imiesłowy przysłówkowe w języku rosyjskim są tworzone przy pomocy przyrostku -вши:

инфинитивtemat czasownika+ przyrostekдеепричастие
наестьсянаелсянае + вши + сьнаевшись
задуматьсязадумалсязадума + вши + сьзадумавшись
купитьсякупилсякупи + вши + ськупившись

Od niektórych czasowników imiesłowy przysłówkowe uprzednie są tworzone od tematu czasu przyszłego i przyrostków -а/-я:

инфинитивtemat czasownika+ przyrostekдеепричастие
придтиони придутприд + япридя
прочестьони прочтутпрочт + япрочтя
найтиони найдутнайд + янайдя

Warto zapamiętać, że nie od wszystkich czasowników można utworzyć imiesłowy przysłówkowe uprzednie.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przewiń do góry