Stopniowanie przymiotników rosyjskiTworzenie stopnia wyższego przymiotników rosyjskich| Образование сравнительной степени

Tworzenie stopnia wyższego przymiotników w języku rosyjskim przy pomocy sufiksów -ее, -ей, -е

Rosyjski online z Kasią i Kostkiem – zapraszamy!

Stopień wyższy przymiotnika wskazuje na to, że pewna cecha lub jakość występuje w jednym przedmiocie/osobie bardziej niż w drugim.

Formę prostą stopnia wyższego przymiotników w języku rosyjskim możemy utworzyć przy pomocy sufiksów -ее, -ей, -е + temat przymiotnika w stopniu równym.

Stopień równy Stopień wyższy
До́бр|ый Добре́е, добре́й
Све́тл|ый Светле́е, светле́й
Краси́в|ый Красиве́е, красиве́й*

Warto zapamiętać:
Sufiks ей, występuje tylko w mowie potocznej!

Przy pomocy sufiksów ее, –ей możemy utworzyć przymiotnik stopnia wyższego od tematu na spółgłoskę przymiotników rosyjskich w stopniu równym (oprócz kończących się na к, г, х, д, т, cm, зк), np.: до́брый-добре́е, све́тлый – светлее.

Przy pomocy sufiksu е, możemy utworzyć przymiotnik stopnia wyższego od:

  1. Tematów kończących się na spółgłoski г, х, д, т, cm, зк przymiotników w stopniu równym, np.: дорого́йдоро́же, молодо́ймоло́же, бога́тыйбога́че.
  2. Przymiotników z sufiksem к, posiadających formę krótką rodzaju męskiego na ок, np.: ни́зкий (ни́зок) – ни́же, сла́дкий (сла́док) – сла́ще.
  3. Niektórych przymiotników – высо́кий – вы́ше, дешёвыйде­ше́вле, ле́гкий – ле́гче.

Podczas tworzenia przymiotników stopnia wyższego w języku rosyjskim przy pomocy sufiksu е, zawsze występuje wymiana lub wypadanie spółgłosek

Wymiana/ wypadanie spółgłosek Przykład, stopień równy->wyższy
К ле́гкий – ле́гче
Г:Ж дорого́йдоро́же
Х:Ш ти́хий – ти́ше
Д:Ж молодо́й – моло́же
Т:Ч бога́тый – бога́че
СТ:Щ то́лстый – то́лще
ЗК:Ж у́зкий – у́же
В:ВЛ дешёвый – деше́вле

Niektóre przymiotniki w języku rosyjskim tworzą stopień wyższy nieregularnie przy pomocy sufiksów -ше lub -же, np.: высокий – выше, тонкий – тоньше, глубокий – глубже, редкий – реже.

Warto zapamiętać:
W języku rosyjskim przymiotniki w stopniu wyższym nie odmieniają się, np.: Кино (ср.р.) интере́снее книги, книга (ж.р.) интере́снее игры.

Tworzenie formy złożonej stopnia wyższego w języku rosyjskim | Составная форма сравнительной степени

Formę złożoną stopnia wyższego przymiotników w języku rosyjskim tworzymy poprzez połączenie formy przymiotnika w stopniu równym z wyrazami более lub менее, np.: страшный более страшный – менее страшный, трудный более трудный ме­нее трудный, опасный – более опасный менее опасный.

Formy złożone stopnia wyższego przymiotników w języku rosyjskim, w odróżnieniu od form utworzonych za pomocą sufiksów -ее, -ей lub , odmieniają się, np.:

  Единственное число Множественное число
И. Бо́лее опа́сный Бо́лее опа́сные
Р. Бо́лее опа́сного Бо́лее опа́сных
Д. Бо́лее опа́сному Бо́лее опа́сным
В. И. или Р.* И. или Р.*
Т. Бо́лее опа́сным** Бо́лее опа́сными
П О бо́лее опа́сном** О бо́лее опа́сных

* W bierniku liczby pojedynczej lub mnogiej końcówka przymiotnika zależy od rzeczownika, z którym tworzy związek wyrazowy, a mianowicie od kategorii żywotności/nieżywotności, np.: купить золотые кольца (rzeczownik nieżywotny – końcówka jak w mianowniku), купить золотых рыбок (rzeczownik żywotny – końcówka jak w dopełniaczu)
** W odróżnieniu od języka polskiego – w języku rosyjskim końcówki narzędnika i miejscownika l.p. rodzaju męskiego i nijakiego różnią się.

Tworzenie stopnia najwyższego przymiotników rosyjskich| Образование превосходной степени

Tworzenie stopnia najwyższego przymiotników w języku rosyjskim przy pomocy sufiksów -ейш, -айш

Stopień najwyższy przymiotnika wskazuje na to, że pewna cecha lub jakość występuje w przedmiocie/osobie w stopniu największym.

Stopień najwyższy przymiotników w języku rosyjskim możemy tworzyć przy pomocy sufiksów ейш, –айш.

Stopień równy Stopień najwyższy
До́брый Добре́йший
Высокий Высоча́йший,
Краси́вый Красиве́йший

W procesie stopniowania przymiotników przy pomocy sufiksów (stopień najwyższy), występuje zjawisko wymiany lub wypadania spółgłosek

Wymiana / wypadanie spółgłosek Przykład, stopień równy->najwyższy
К лёгкий – легча́йший
Г:Ж стро́гийстрожа́йший
Х:Ш ти́хий – тиша́йший
ЗК:Ж бли́зкий – ближа́йший

Warto zapamiętać:
Jeśli w temacie przymiotnika występuje zjawisko wymiany spółgłosek (г->ж, к->ч, х->ш, зк->ж), to do tworzenia stopnia najwyższego używamy sufiksu айш.

Przymiotniki w stopniu najwyższym, utworzone przy pomocy sufiksów ейш, –айш, odmieniają się przez rodzaje, liczby oraz przypadki.

  Единственное число Множественное число
И. Добре́йший мужи́к Добре́йшие мужики́
Р. Добре́йшего мужика́ Добре́йших мужико́в
Д. Добре́йшему мужику́ Добре́йшим мужика́м
В. Добре́йшего мужика́ Добре́йших мужико́в
Т. Добре́йшим мужико́м Добре́йшими мужика́ми
П О добре́йшем мужике́ О добре́йших мужика́х

Добрейший человек (м.р.), добрейшая девушка(ж.р.), добрейшее создание (ср.р.)

Warto zapamiętać:
Жи-ши zawsze piszemy z и.

Tworzenie stopnia najwyższego złożonego przymiotników w języku rosyjskim przy pomocy wyrazów самый, наиболее, наименее

Stopień najwyższy przymiotnika wskazuje na to, że pewna cecha lub jakość występuje w przedmiocie/osobie w stopniu największym.

Stopień najwyższy złożony przymiotników w języku rosyjskim możemy tworzyć przy pomocy wyrazów самый, наиболее, наименее.

Stopień najwyższy złożony tworzymy według schematu – wyraz (самый, наиболее, наименее) + przymiotnik w stopniu równym, np.:

Stopień równy Stopień najwyższy złożony
До́брый Са́мый до́брый
Прия́тный Наиме́нее прия́тный
Краси́вый Наибо́лее краси́вый

Warto zapamiętać:
Forma “самый + przymiotnik w stopniu równym” jest formą neutralną – jest wykorzystywana zarówno w mowie potocznej, jak i w  stylu naukowym. Forma “наиболее/наименее + przymiotnik w stopniu równym” jest charakterystyczna dla stylu naukowego.

W przypadku formy stopnia najwyższego “самый+ przymiotnik w stopniu równym” odmieniają się obie części wyrażenia

  Единственное число Множественное число
И. Са́мый до́брый Са́мые до́брые
Р. Са́мого до́брого Са́мых до́брых
Д. Са́мому до́брому Са́мым до́брым
В. И. или Р.* И. или Р.*
Т. Са́мым до́брым** Са́мых до́брых
П. О са́мом до́бром** О са́мых до́брых

* W bierniku liczby pojedynczej lub mnogiej końcówka przymiotnika zależy od rzeczownika, z którym tworzy związek wyrazowy, a mianowicie od kategorii żywotności/nieżywotności, np.: купить вкусные яблоки (rzeczownik nieżywotny – końcówka jak w mianowniku), пригласить дорогих гостей (rzeczownik żywotny – końcówka jak w dopełniaczu)
** W odróżnieniu od języka polskiego – w języku rosyjskim końcówki narzędnika i miejscownika l.p. rodzaju męskiego i nijakiego różnią się.

W przypadku formy stopnia najwyższego “наиболее/наименее + przymiotnik w stopniu równym” w związku wyrazowym odmienia się tylko przymiotnik.

  Единственное число Множественное число
И. Наиме́нее прия́тный Наиме́нее прия́тные
Р. Наиме́нее прия́тного Наиме́нее прия́тных
Д. Наиме́нее прия́тному Наиме́нее прия́тным
В. И. или Р.* И. или Р.*
Т. Наиме́нее прия́тным** Наиме́нее прия́тных
П. О наиме́нее прия́тном** О наиме́нее прия́тных

* W bierniku liczby pojedynczej lub mnogiej końcówka przymiotnika zależy od rzeczownika, z którym tworzy związek wyrazowy, a mianowicie od kategorii żywotności/nieżywotności, np.: купить вкусные яблоки (rzeczownik nieżywotny – końcówka jak w mianowniku), пригласить дорогих гостей (rzeczownik żywotny – końcówka jak w dopełniaczu)
** W odróżnieniu od języka polskiego – w języku rosyjskim końcówki narzędnika i miejscownika l.p. rodzaju męskiego i nijakiego różnią się.

Tworzenie stopnia najwyższego złożonego przymiotników w języku rosyjskim przy pomocy zaimka всего или всех

Stopień najwyższy przymiotnika wskazuje na to, że pewna cecha lub jakość występuje w przedmiocie/osobie w stopniu największym.

Stopień najwyższy złożony przymiotników w języku rosyjskim możemy tworzyć przy pomocy zaimka всего lub всех.

Stopień najwyższy złożony tworzymy według schematu – “przymiotnik w stopniu wyższym prostym” + всего (w przypadku jeśli charakteryzowany rzeczownik jest nieżywotny) lub всех (w przypadku jeśli charakteryzowany rzeczownik jest żywotny), np.:

Stopień równy Stopień wyższy prosty Stopień najwyższy złożony
До́брый Добре́е Добре́е всех
Прия́тный Прия́тнее Прия́тнее всего́
Краси́вый Красиве́е Красиве́е всех

Warto zapamiętać:
Forma stopnia najwyższego złożonego “przymiotnik w stopniu wyższym prostym + всего/всехjest nieodmienna! Forma ta jest charakterystyczna dla mowy potocznej.

Андрей (одушевленное) красивее всех мальчиков в классе. Этот небоскреб (неодушевленное) выше всего вокруг.

Warto zapamiętać:
w języku rosyjskim tylko przymiotniki jakościowe podlegają stopniowaniu!

0 Komentarzy

Dodaj odpowiedź

Ta strona wykorzystuje Akismet w celu ograniczenia spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są komentarze.

©2019 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie
lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account