regulamin rosyjski.pro

Postanowienia ogólne

1. Serwis dostępny pod adresem internetowym https://nauka.rosyjski.pro prowadzony jest przez KatKot Konstanty Martyniuk z siedzibą w Kiełczowie, kod pocztowy 55-093, ul. Południowa 35M/5, NIP:7162636476, REGON: 061509621.

2. Regulamin określa ogólne warunki i zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Serwis na rzecz Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej https://nauka.rosyjski.pro.

3. Usługodawca – KatKot Konstanty Martyniuk z siedzibą w Kiełczowie, kod pocztowy 55 – 093, ul. Południowa 35M/5, NIP:7162636476, REGON: 061509621.

4. Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umożliwia odczytywanie informacji, oglądanie filmów szkoleniowych, oglądanie prezentacji, odsłuchiwanie nagrań audio, rozwiązywanie testów online.

5. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w przypadku osób niepełnoletnich osobami odpowiedzialnymi za nie są ich rodzice lub opiekunowie prawni.
Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych.
Dane użytkownika są tożsame z danymi zamieszczonymi na certyfikacie końcowym. Usługodawca nie zgadza się na zmianę danych po potwierdzeniu formularza rejestracyjnego.

6. Usługi – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w Serwisie na rzecz Użytkowników, w oparciu o niniejszy Regulamin. Przez Usługi należy rozumieć:
a) umożliwienie procesu dydaktycznego Użytkownikowi, który dokonał opłaty za kurs;
b) kursy są w postaci elektronicznych materiałów wideo z lekcjami, tekstów, nagrań audio oraz ćwiczeń interaktywnych;
c) po pozytywnym ukończeniu kursu Użytkownik otrzymuje certyfikat ukończenia w języku polskim w postaci suplementu elektronicznego.

7. Formularz rejestracji – dostępny na stronie https://nauka.rosyjski.pro to formularz, umożliwiający utworzenie Konta. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.

8. Rejestracja – wypełnienie Formularza Rejestracji i utworzenie Konta na stronie https://nauka.rosyjski.pro. Rejestracja jest bezpłatna. Rejestracji można dokonywać 7 dni w tygodniu 24 h na dobę.

9. Konto Użytkownika – dane zapisane w systemie Usługodawcy, posiadające indywidualną nazwę – login, adres e-mail, oraz unikalne hasło. Założenie konta, czyli rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
Udostępnianie Konta osobom postronnym jest niedozwolone. Usługodawca ma możliwość dochodzenia odszkodowania od Użytkownika, który poprzez ujawnienie dostępu do konta wyrządził szkody Usługodawcy.
Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia poufnych danych, takich jak dane osobiste dostępu do serwisu (zwłaszcza hasło).
Zabrania się używania jako nazwy konta (loginu): nazwy strony internetowej, napisów które są znakami towarowymi, nazw powszechnie uznanych za obraźliwe i godzące w czyjeś dobre imię.

10. Konta użytkowników – zbiór danych w systemie Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, oznaczony indywidualną nazwą (loginem/adresem e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika.

11. Umowa – umowa o świadczenie Usług w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem strony https://nauka.rosyjski.pro z Użytkownikiem.

12. Pakiety płatne – dostępne w ramach działania Serwisu, usługi płatne, które gwarantują dodatkowe uprawnienia do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

13. Pakiety. W zależności od uprawnień, w ramach niniejszych pakietów wyróżniamy:
a). Dostęp do treści kursu „Kurs gramatyki języka rosyjskiego”, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp poprzez zawarcie Umowy i dokonanie odpowiedniej płatności. „Kurs gramatyki języka rosyjskiego” jest dostępny w ofercie w czasie 365 dni – za dzień pierwszy uważa się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, który jest jednocześnie dniem udostępnienia Użytkownikowi treści kursu „Kursu gramatyki języka rosyjskiego”. W przypadku pojawienia się nowych treści dotyczących „Kursu gramatyki języka rosyjskiego” Użytkownicy posiadają pełny dostęp do nich bez dodatkowych opłat. Oferta „Kurs gramatyki języka rosyjskiego” dotyczy wyłącznie treści kursu gramatyki języka rosyjskiego. Inne kursy utworzone przez Serwis stanowią odrębny produkt. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Usługodawca podejmie decyzję o połączeniu dostępu do kilku kursów jednocześnie.
b). Dostęp do treści kursu „Kurs języka rosyjskiego z Kasią i Kostkiem dla początkujących”, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp poprzez zawarcie Umowy i dokonanie odpowiedniej płatności. „Kurs języka rosyjskiego z Kasią i Kostkiem dla początkujących” jest dostępny w wariantach omówionych w ofercie. Za dzień pierwszy uważa się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, który jest jednocześnie dniem udostępnienia Użytkownikowi treści kursu „Kurs języka rosyjskiego z Kasią i Kostkiem”. W przypadku pojawienia się nowych treści dotyczących „Kursu języka rosyjskiego z Kasią i Kostkiem dla początkujących” Użytkownicy posiadają pełny dostęp do nich bez dodatkowych opłat. Oferta „Kurs języka rosyjskiego z Kasią i Kostkiem dla początkujących” dotyczy wyłącznie treści tego kursu. Inne kursy utworzone przez Serwis stanowią odrębny produkt. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Usługodawca podejmie decyzję o połączeniu dostępu do kilku kursów jednocześnie.
c) Dostęp do treści kursu „Kurs języka rosyjskiego z Kasią i Kostkiem dla początkujących” i do treści kursu „Kurs gramatyki języka rosyjskiego”, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp poprzez zawarcie Umowy i dokonanie odpowiedniej płatności. „Kurs języka rosyjskiego z Kasią i Kostkiem dla początkujących” i do treści kursu „Kurs gramatyki języka rosyjskiego”, jest dostępny w wariantach omówionych w ofercie. Za dzień pierwszy uważa się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, który jest jednocześnie dniem udostępnienia Użytkownikowi treści kursu „Kurs języka rosyjskiego z Kasią i Kostkiem” i do treści kursu „Kurs gramatyki języka rosyjskiego”. W przypadku pojawienia się nowych treści dotyczących „Kursu języka rosyjskiego z Kasią i Kostkiem dla początkujących” Użytkownicy posiadają pełny dostęp do nich bez dodatkowych opłat. Oferta „Kurs języka rosyjskiego z Kasią i Kostkiem dla początkujących” i kurs „Kurs gramatyki języka rosyjskiego”, dotyczy wyłącznie treści wskazanych kursów. Inne kursy utworzone przez Serwis stanowią odrębny produkt. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Usługodawca podejmie decyzję o połączeniu dostępu do kilku kursów jednocześnie.

14. Serwis https://nauka.rosyjski.pro ma charakter edukacyjny. Dzieci mogą być zarejestrowane w Serwisie jedynie przez rodziców (przedstawicieli ustawowych) lub za ich zgodą.

15. Użytkownik zobowiązany jest tak korzystać z Serwisu, by nie zakłócać działania Serwisu należącego do Usługodawcy.

16. Użytkownik zobowiązany jest tak korzystać z Serwisu, by nie podejmować działań mających na celu próby uzyskania dostępu do zasobów, do których nie posiada uprawnień.

17. Zawarcie i rozwiązanie umowy:
a) Umowa zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania wpłaty za Usługę na koncie Usługodawcy.
b) Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz zażądać usunięcia jego Konta wysyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
c) Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie Konta w Serwisie jest niezbędne oraz usunięciem wszystkich danych powiązanych z tym Kontem, zgromadzonych w Serwisie.

18. Płatności
a) Realizacja płatności i dostęp do kursu
Aby uzyskać dostęp do interaktywnych kursów on-line zamieszczonego pod adresem https://nauka.rosyjski.pro Użytkownik serwisu musi zarejestrować się z serwisie wypełniając formularz rejestracyjny i dokonać płatności internetowej za pośrednictwem Dotpay. Usługa zostanie aktywowana po zaksięgowaniu płatności. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania dodatkowych danych Użytkownika w celu realizacji płatności. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych Użytkownika uzyskanych w procesie realizacji płatności w celach innych niż weryfikacja zakupu oraz przyznanie dostępu do oferowanych usług.
b) Płatność za kursy odbywa się w postaci jednorazowej wpłaty na rzecz Usługodawcy, nie ma możliwości rozłożenia płatności na raty.
c) Opłacenie wybranego kursu rozumiane jest jako zawarcie umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą na okres określony w ofercie standardowej lub w obowiązującej promocji.
Po wygaśnięciu opłaconego okresu abonamentu dostęp do treści udostępnianych w ramach tego kursu jest blokowany. Abonament nie jest automatycznie przedłużany. Użytkownik może przedłużyć abonament dokonując kolejnej wpłaty – zgodnie z obowiązującą ofertą zawartą na stronie https://nauka.rosyjski.pro.

19. Dostęp do treści kursu po dokonaniu płatności
Użytkownik, który uiścił opłatę za wybrany abonament ma dostęp do treści określonych w ofercie.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do treści kursu, jeśli:
a) Użytkownik nie posiada dostępu do Internetu
b) Komputer Użytkownika nie spełnia wymogów technicznych
c) Zaistniało działanie siły wyższej, np. nastąpiło zniszczenie treści umieszczonych na serwerach Usługodawcy, i inne.

20. Faktury VAT
Za zakupione produkty/usługi możliwe jest otrzymanie faktury VAT. W tym celu należy dostarczyć komplet niezbędnych danych (dane zamówienia, dane nabywcy) najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakupu. Cena kursów oferowanych przez www.rosyjski.pro uwzględnia stawkę 23% VAT. Podatek dotyczy klientów z Polski.

21. Jakość usług i ciągłość działania Serwisu
Zależy nam na dostarczeniu usług najwyższej jakości, w związku z powyższym:
a) Usługodawca zobowiązuje się do okazania usług edukacyjnych, do czego przykłada wszelkich starań, jednak zastrzega sobie prawo do zaistnienia błędnych form językowych na stronie. Znalezione błędy i/lub usterki będą naprawione w jak najszybszym terminie.
b) Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia stałego dostępu do treści kursów, jednak zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu serwisu ze względu na prace konserwacyjne i modernizacyjne.

22. Wymagania techniczne
Korzystanie z serwisu https://nauka.rosyjski.pro wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu wynikające z niepoprawnej konfiguracji oprogramowania Użytkownika, ani za problemy wynikające z wad sprzętu i/lub nieprawidłowości powstających na łączu internetowym Użytkownika.

23. Reklamacje
Reklamację składaną przez Użytkownika serwisu https://nauka.rosyjski.pro w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług należy sporządzić w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe osoby składającej reklamację, nazwę konta Użytkownika i nazwę usługi, której dotyczy reklamacja, przedmiot reklamacji i uzasadnienie. Reklamację należy przesłać drogą elektroniczną lub tradycyjną na adres podany w serwisie https://nauka.rosyjski.pro, w terminie 14 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana jest na adres e-mail wskazany w reklamacji.

24. Prawa autorskie
a) Materiały zawarte w serwisie https://nauka.rosyjski.pro są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Poza wymienionymi niżej wyjątkami, kopiowanie udostępnianych przez nas materiałów wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.
b) Materiały zawarte w płatnej części serwisu mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z treści z zakresu danego kursu/ Usługi. Materiały dostępne na stronie https://nauka.rosyjski.pro można drukować i kopiować wyłącznie na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
c) Wykorzystania naszych materiałów w drukowanych publikacjach, na stronach internetowych lub przez placówki edukacyjne możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy. W tych sprawach prosimy o kontakt mailowy: [email protected].
d) Zastrzegamy sobie prawo do zmian zawartości oferowanych przez nas kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji oraz dodawania i usuwania elementów, a także czasowego lub całkowitego wyłączania z oferty wybranych materiałów.

25. Postanowienia końcowe

a) Wszelkie powstałe spory rozstrzygane będą przede wszystkim w sposób polubowny.
b) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
c) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożności użycia, błędnego działania Serwisu lub nieprawidłowego korzystania z serwisu https://nauka.rosyjski.pro przez Użytkownika lub osoby trzecie, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
d) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać od momentu ich publikacji na stronie https://nauka.rosyjski.pro. W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika zmian wprowadzonych w Regulaminie, ma on prawo odstąpić od umowy.
e) Data aktualizacji Regulaminu: 14 września 2017 roku.

Polityka prywatności. Ochrona danych osobowych
Szanujemy prywatność Użytkowników i dbamy o ich bezpieczeństwo. Dane Użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem informacji, które mogą być wyświetlane na publicznym profilu Użytkownika oraz innych podstronach Serwisu (np. prezentujących listy użytkowników w formie rankingów). Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany oraz usuwania udostępnionych przez siebie danych osobowych.

Podany przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany będzie wyłącznie do przesyłania informacji związanych z działaniem Serwisu oraz przesyłania treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z Serwisem.

Użytkownik, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
Dane osobowe Użytkowników, mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Użytkowników spowodowanych czynnikami zewnętrznymi lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.

Cookies (ciasteczka)
Podczas korzystania z serwisu https://nauka.rosyjski.pro na Twoim dysku mogą zostać zapisane ciasteczka (cookies).

Gwarancja jakości
Serwis dokłada wszelkich starań, by dostarczyć Ci produkt najlepszej jakości.

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry