Rodzaj męski rzeczowników rosyjskich | мужской род существительных в русском языке

Rodzaj męski rzeczowników rosyjskich

W języku rosyjskim do rodzaju męskiego (мужской род) należą rzeczowniki: 

I) z końcówką zerową [ø] w mianowniku

II) oznaczające płeć męską z końcówką -а (я)

III) z końcówką zerową [ø] i tematem zakończonym na й

IV) z końcówką zerową [ø] i tematem zakończonym na ь 

W języku rosyjskim istnieje kilkanaście(!) typów odmian przez przypadki rzeczowników rodzaju męskiego. Na tej stronie postaramy się przedstawić najczęściej występujące odmiany rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim.

1) rzeczowniki z końcówką zerową [ø] w mianowniku i tematem zakończonym na twardą spółgłoskę стол, дом, крот, вол;
2) rzeczowniki z końcówką zerową [ø] w mianowniku i tematem zakończonym na miękką spółgłoskę – конь, портфель;
3) rzeczowniki o odmianie przymiotnikowejгородовой, учёный, больной;
4) niektóre rzeczowniki oznaczające płeć męską z końcówką -а (я) np.: папа, дядя;
5) rzeczowniki utworzone za pomocą sufiksów –ушк, -ишк z końcówką -о, -а np.: сараишко, домишко, дедушка;
6) rzeczowniki подмастерье, путь.
7)
rzeczowniki z końcówką zerową [ø] i tematem zakończonym na йкрай, иней;
8) część rzeczowników z końcówką zerową [ø] i tematem zakończonym na ж, ш, ч, щ – нож, луч;
9) rzeczowniki utworzone za pomocą sufiksów –ин z końcówką oraz -ищ z końcówką -e, np
.: домина, домище;
10) rzeczowniki z sufiksami -онок/-ёнок, -ок/-ёк;
11) rzeczowniki z nieregularnymi formami — ruchome -о/-ё/-ь;

12) rzeczowniki z końcówką zerową [ø] i tematem zakończonym na ц;
13) rzeczowniki utworzone za pomocą sufiksów -анин/-янин.

Rodzaj męski – r.m. | Мужской род – м.р.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego typu стол, слон

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu стол, слон

 одушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйСлонСтолСлоны́Столы́
РодительныйСлона́Стола́Слоно́вСтоло́в
ДательныйСлону́Столу́Слона́мСтола́м
ВинительныйСлона́СтолСлоно́вСтолы́
ТворительныйСлоно́мСтоло́мСлона́миСтола́ми
ПредложныйО слоне́О столе́О слона́хО стола́х

Warto zapamiętać:
w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju męskiego jest taka jak dopełniacza, natomiast jeśli rzeczownik rodzaju męskiego jest nieżywotny – forma biernika jest taka sama jak mianownika. Dotyczy to liczby pojedynczej oraz liczby mnogiej. 

Rzeczowniki żywotne i nieżywotne w języku rosyjskim

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego typu – главарь, словарь.

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego typu словарь, главарь

W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba starać się go opanować, gdyż poza wpływem na estetykę wymowy, w komunikacji mogą pojawić się nieporozumienia – w niektórych przypadkach miejsce akcentu zmienia znaczenie wyrazu lub formę gramatyczną. 

Warto dodać, iż umiejętność prawidłowej odmiany rzeczowników w języku rosyjskim jest niezwykle istotna w nauce języka rosyjskiego. Poprawne wzorce odmiany rzeczowników w języku rosyjskim stanowią bazę dla kolejnych wzorców, a mianowicie dla przymiotników, liczebników oraz zaimków. 

 одушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйГлава́рьСлова́рьГлавари́Словари́
РодительныйГлаваря́Словаря́Главаре́йСловаре́й
ДательныйГлаварю́Словарю́Главаря́мСловаря́м
ВинительныйГлаваря́Слова́рьГлаваре́йСловари́
ТворительныйГлаварёмСловарёмГлаваря́миСловаря́ми
ПредложныйО главаре́О словаре́О главаря́хО словаря́х

Należy zwrócić uwagę na to, że w niektórych rzeczownikach podczas odmiany zanika samogłoska:

 одушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйПа́реньПеньПа́рниПни́
РодительныйПа́рняПня́Парне́йПне́й
ДательныйПа́рнюПню́Парня́мПня́м
ВинительныйПа́рняПеньПарне́йПни́
ТворительныйПа́рнемПнёмПарня́миПня́ми
ПредложныйО па́рнеО пне́О парня́хО пня́х

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu городовой, каравай

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego typu городовой, критерий
 одушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйГородово́йКарава́йГородовы́еКарава́и
РодительныйГородово́гоКарава́яГородовы́хКарава́ев
ДательныйГородово́муКарава́юГородовы́мКарава́ям
ВинительныйГородово́гоКарава́йГородовы́хКарава́и
ТворительныйГородовы́мКарава́емГородовы́миКарава́ями
ПредложныйО Городово́мО карава́еО Городовы́хО  карава́ях
Tradycyjnie nie obędzie się bez wyjątków: w rzeczownikach соловей, ручей, воробей, улей i innych podczas odmiany występuje wymiana е na ь:
 одушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйВоробе́йУлейВоробьи́Улья
РодительныйВоробья́УльяВоробьёвУльев
ДательныйВоробью́УльюВоробья́мУльям
ВинительныйВоробья́УлейВоробьёвУлья
ТворительныйВоробьёмУльемВоробья́миУльями
ПредложныйО воробье́Об у́льеО воробья́хОб  ульях
W przypadku rzeczowników zakończonych na -ий np. критерий, należy zwrócić uwagę na предложный падеж:
 неодушевленное, ед.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйКрите́рийКрите́рии
РодительныйКрите́рияКрите́риев
ДательныйКрите́риюКрите́риям
ВинительныйКрите́рийКрите́рии
ТворительныйКрите́риемКрите́риями
ПредложныйО крите́рииО  крите́риях
W przypadku rzeczownika край należy zwrócić uwagę na именительный падеж мн.ч.:
 неодушевленное, ед.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйКрайКра́я
РодительныйКра́яКраёв
ДательныйКра́юКрая́м
ВинительныйКра́йКрая́
ТворительныйКра́емКрая́ми
ПредложныйО крае́О  края́х

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu папа, дядя

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego typu папа, дядя
 одушевленное, ед.ч.одушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.одушевленное, мн.ч.
ИменительныйПа́паДя́дяПа́пыДя́ди
РодительныйПа́пыДя́диПа́пДя́дей
ДательныйПа́пеДя́деПа́памДя́дям
ВинительныйПа́пуДя́дюПа́пДя́дей
ТворительныйПа́пойДя́дейПапамиДя́дями
ПредложныйО па́пеО дя́деО па́пахО дя́дях

Warto zapamiętać:
1) tak samo odmieniają się inne rzeczowniki tego typu: мужчина, Коля, Саша (i inne imiona męskie na -а/-я) , мальчишка, шалунишка, дедушка, батюшка, папаша, батя oraz rzeczowniki rodzaju ogólnego oznaczające osobę płci męskiej: плакса, забияка, разиня, зевака, скряга, соня

2) w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju męskiego jest taka jak dopełniacza, dotyczy to liczby pojedynczej oraz liczby mnogiej. 

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu домишко, дедушка

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego typu домишко, дедушка
 одушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.неодушевленное, ед.ч.
ИменительныйДе́душкаДоми́шкоДе́душкиДоми́шки
РодительныйДе́душкиДоми́шкаДе́душекДоми́шек
ДательныйДе́душкеДоми́шкуДе́душкамДоми́шкам
ВинительныйДе́душкуДоми́шкоДе́душекДоми́шки
ТворительныйДе́душкойДоми́шкомДе́душкамиДоми́шками
ПредложныйО дедушкеО доми́шкеО де́душкахО доми́шках 

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego подмастерье oraz путь

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego подмастерье oraz путь
 одушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйПодмасте́рьеПутьПодмасте́рьяПути́
РодительныйПодмасте́рьяПути́Подмасте́рьевПуте́й
ДательныйПодмасте́рьюПути́Подмасте́рьямПутя́м
ВинительныйПодмасте́рьяПутьПодмасте́рьевПути́
ТворительныйПодмасте́рьемПутёмПодмасте́рьямиПутя́ми
ПредложныйО подмасте́рьеО пути́О подмасте́рьяхО путя́х

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego typu нож, луч

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego typu нож, луч
неодушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.неодушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйНожЛучНожи́Лучи́
РодительныйНожа́Луча́Ноже́йЛуче́й
ДательныйНожу́Лучу́Ножа́мЛуча́м
ВинительныйНожЛучНожи́Лучи́
ТворительныйНожо́мЛучо́мНожа́миЛуча́ми
ПредложныйО ноже́О луче́О ножа́хО луча́х

Warto zapamiętać:
1) W przypadku rzeczowników rodzaju męskiego z tematem na -ж, -ш, -ч, -щ końcówka -ом/-ем w творительном падеже zależy od akcentu. Jeśli akcent jest na temacie piszemy -eм, jeśli na końcówce –ом.

2) Жи-ши zawsze piszemy z и.

3) Ча-ща zawsze piszemy z а.

4) Чу-щу zawsze piszemy z у

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego typu домина, домище

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego typu домина, домище
 неодушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.неодушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйДоми́наДоми́щеДоми́ныДоми́ща
РодительныйДоми́ныДоми́щаДоми́нДоми́щ
ДательныйДоми́неДоми́щуДоми́намДоми́щам
ВинительныйДоми́нуДоми́щеДоми́ныДоми́ща
ТворительныйДоми́нойДоми́щемДоми́намиДоми́щами
ПредложныйО доми́неО доми́щеО доми́нахО доми́щах

Warto zapamiętać:

1) Домина – duży dom, forma rzeczownika została utworzona od rzeczownika rodzaju męskiego, jednak odmienia się jak rzeczownik rodzaju żeńskiego, dlatego w przypadku tego rzeczownika w liczbie pojedynczej reguła “forma biernika jest taka sama jak mianownika” nie działa.

2) Ча-ща zawsze piszemy z а.

3) Чу-щу zawsze piszemy z у.

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego typu – кошелёк, валенок

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego typu кошелёк, валенок, слонёнок, медвежонок, чаёк
одушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйМотылёкВа́ленокМотыльки́Ва́ленки
РодительныйМотылька́Ва́ленкаМотылько́вВа́ленков
ДательныйМотыльку́Ва́ленкуМотылька́мВа́ленкам
ВинительныйМотылька́Ва́ленокМотылько́вВа́ленки
ТворительныйМотылько́мВа́ленкомМотылька́миВа́ленками
ПредложныйО мотыльке́О ва́ленкеО мотылька́хО ва́ленках

Podczas odmiany rzeczowników typu мотылёк, валенок, występuje pojawienie się znaku miękkiego lub “wypadnięcie” liter ё/-о: мотылёк – мотылька, кошелёк – кошелька; валенок – валенка, ползунок – ползунка. 

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu – чаёк (sufiks -ёк po samogłosce)

 неодушевленное, ед.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйЧаёкЧайки́
РодительныйЧайка́Чайко́в
ДательныйЧайку́Чайка́м
ВинительныйЧаёкЧайки́
ТворительныйЧайко́мЧайка́ми
ПредложныйО чайке́О чайка́х

Podczas odmiany rzeczowników typu чаёк, паёк, występuje zamiana ё na й: чаёк – чайка, паёк – пайка. 

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu слонёнок, медвежонок

 одушевленное, ед.ч.одушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.одушевленное, мн.ч.
ИменительныйСлонёнокМедвежо́нокСлоня́таМедвежа́та
РодительныйСлонёнкаМедвежо́нкаСлоня́тМедвежа́т
ДательныйСлонёнкуМедвежо́нкуСлоня́тамМедвежа́там
ВинительныйСлонёнкаМедвежо́нкаСлоня́тМедвежа́т
ТворительныйСлонёнкомМедвежо́нкомСлоня́тамиМедвежа́тами
ПредложныйО слонёнкеО медвежо́нкеО слоня́тахО медвежа́тах

Warto zapamiętać:
1) podczas tworzenia liczby mnogiej rzeczowników z sufiksami -онок/-ёнок występuje zamiana sufiksów na -ат/-ят: слонёнок – слонят, медвежо́нок – медвежа́т

2) w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju męskiego jest taka jak dopełniacza, dotyczy to liczby pojedynczej oraz liczby mnogiej.  

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na –янин/-анин typu – россиянин, англичанин

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego typu россиянин, англичанин
 одушевленное, ед.ч.одушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.одушевленное, мн.ч.
ИменительныйРоссия́нинАнглича́нинРоссия́неАнглича́не
РодительныйРоссия́нинаАнглича́нинаРоссия́нАнглича́н
ДательныйРоссия́нинуАнглича́нинуРоссия́намАнглича́нам
ВинительныйРоссия́нинаАнглича́нинаРоссия́нАнглича́н
ТворительныйРоссия́ниномАнглича́ниномРоссия́намиАнглича́нами
ПредложныйО россия́нинеОб англича́нинеО россия́нахОб англича́нах

Warto zapamiętać:
1) W języku rosyjskim nazwy narodowości piszemy z małej litery: россиянин, американец, китаец, швед. Liczbę mnogą rzeczowników zakończonych na -янин/-анин tworzymy za pomocą końcówki –е: римлянин – римляне, армянин – армяне, [wyjątek: семьянин – семьянины].

2) Ча-ща zawsze piszemy z а.

3) w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju męskiego jest taka jak dopełniacza. Dotyczy to liczby pojedynczej oraz liczby mnogiej. 

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu – дворец, близнец (sufiks -ец po jednej i dwóch spółgłoskach)

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego z tematem zakończonym na ц
 одушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйБлизне́цДворе́цБлизнецы́Дворцы́
РодительныйБлизнеца́Дворца́Близнецо́вДворцо́в
ДательныйБлизнецу́Дворцу́Близнеца́мДворца́м
ВинительныйБлизнеца́Дворе́цБлизнецо́вДворцы́
ТворительныйБлизнецо́мДворцо́мБлизнеца́миДворца́ми
ПредложныйО близнеце́О дворце́О близнеца́хО дворца́х

Warto zapamiętać:
Podczas odmiany rzeczowników typu дворец (sufiks -ец po jednej spółgłosce) występuje wypadnięcie litery е. W родительном падеже мн.ч. / творительном падеже ед.ч. dla obu typów odmiany końcówkę -ов/-ом piszemy pod akcentem, -ев/-ем nie pod akcentem

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu индеец, палец (sufiks -ец po samogłosce / po spółgłosce л)

одушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйИнде́ецПа́лецИнде́йцы́Па́льцы
РодительныйИнде́йцаПа́льцаИнде́йцевПа́льцев
ДательныйИнде́йцуПа́льцуИнде́йцамПа́льцам
ВинительныйИнде́йцаПа́лецИнде́йцевПа́льцы
ТворительныйИнде́йцемПа́льцемИнде́йцамиПа́льцами
ПредложныйОб инде́йцеО па́льцеОб инде́йцахО па́льцах

Warto zapamiętać:
1) w родительном падеже мн.ч. / творительном падеже dla ед.ч. obu typów odmiany końcówkę -ов/-ом piszemy pod akcentem, -ев/-ем nie pod akcentem. 
2) Podczas odmiany rzeczowników typu индеец, кореец, występuje zamiana ё na й: кореец – корейца
3) w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju męskiego jest taka jak dopełniacza, natomiast jeśli rzeczownik rodzaju męskiego jest nieżywotny – forma biernika jest taka sama jak mianownika, dotyczy to liczby pojedynczej oraz liczby mnogiej.  

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego z nieregularnymi formami

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego z nieregularnymi formami

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu – лев, рот, ковёр

W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba starać się go opanować, gdyż poza wpływem na estetykę wymowy, w komunikacji mogą pojawić się nieporozumienia – w niektórych przypadkach miejsce akcentu zmienia znaczenie wyrazu lub formę gramatyczną. 

 одуш., ед.ч.неодуш., ед.ч.неодуш., ед.ч.одуш., мн.ч.неодуш., мн.ч.неодуш., мн.ч.
ИменительныйЛевРотКовёрЛьвы́РтыКовры́
РодительныйЛьваРтаКовра́Льво́вРтовКовро́в
ДательныйЛьвуРтуКовру́Льва́мРтамКовра́м
ВинительныйЛьваРотКовёрЛьво́вРтыКовры́
ТворительныйЛьвомРтомКовро́мЛьва́миРта́миКовра́ми
ПредложныйО львеО ртеО ковре́О льва́хО ртахО ковра́х

Podczas odmiany rzeczowników typu лев, рот, ковёр, występuje pojawienie się znaku miękkiego lub “wypadnięcie” liter ё/-о: лев – льва, рот – рта; ковёр – ковра. 

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu – наём

 неодушевленное, ед.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйНаёмНа́ймы
РодительныйНайма́Наймо́в
ДательныйНайму́Найма́м
ВинительныйНаёмНа́ймы
ТворительныйНаймо́мНайма́ми
ПредложныйО найме́О найма́х

Podczas odmiany rzeczowników typu наём (-ём przed samogłoską) występuje zamiana ё na й: наём – найма. 

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu брат, мастер

 одушевленное, ед.ч.одушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.одушевленное, мн.ч.
ИменительныйБратМа́стерБра́тьяМастера́
РодительныйБра́таМа́стераБра́тьевМастеро́в
ДательныйБра́туМа́стеруБра́тьямМастера́м
ВинительныйБра́таМа́стераБра́тьевМастеро́в
ТворительныйБра́томМа́стеромБра́тьямиМастера́ми
ПредложныйО бра́теО ма́стереО бра́тьяхО мастера́х 

Warto zapamiętać:
1) Wszystkie przedstawione w tym artykule rzeczowniki rodzaju męskiego należą do wyjątków, jedyny sposób nauczyć się prawidłowo odmieniać takie rzeczowniki to czytanie i zapamiętywanie wyrazów oraz praca ze słownikiem. 
2) Tak jak брат odmieniają się następujące wyrazy: стул, зуб, ком, кол i inne. 
3) Tak jak мастер odmieniają się następujące wyrazy: директор, профессор, администратор (i inne podobne nazwy zawodów), паспорт, ордер, глаз, бок, век, шёлк i inne. 

Odmiana rosyjskich imion męskich | Склонение мужских имен

odmiana rosyjskich imion męskich

1. Odmiana imion męskich z tematem zakończonym na twardą spółgłoskę:

именительныйИва́нСвятосла́вТимурРем
родительныйИва́н-аСвятосла́в-аТиму́р-аРем-а
дательныйИва́н-уСвятосла́в-уТиму́р-уРем-у
винительныйИва́н-аСвятосла́в-аТиму́р-аРем-а
творительныйИва́н-омСвятосла́в-омТиму́р-омРем-ом
предложныйоб Ива́н-ео Святосла́в-ео Тиму́р-ео Рем-е
Podczas odmiany akcent pozostaje bez zmian – zachowuje pozycję taką jak w mianowniku.

Wyjątki: W imionach Петр, Фрол oraz Лев podczas odmiany akcent pada na końcówkę. W imionach Лев i Павел występują zmiany w temacie:

именительныйПетрЛевПа́велФрол
родительныйПетр-а́Льв-а́Па́вл-аФрол-а́
дательныйПетр-у́Льв-у́Па́вл-уФрол-у́
винительныйПетр-а́Льв-а́Па́вл-аФрол-а́
творительныйПетр-о́мЛьв-о́мПа́вл-омФрол-о́м
предложныйо Петр-е́о Льве́о Па́вл-ео Фрол-е́

Imiona zakończone na spółgłoski szypiące lub ц w narzędniku mają końcówkę ем:

именительныйЮма́шЖоржФе́ренцКа́збич
родительныйЮма́ш-аЖо́рж-аФе́ренц-аКа́збич-а
дательныйЮма́ш-уЖо́рж-уФе́ренц-уКа́збич-у
винительныйЮма́ш-аЖо́рж-аФе́ренц-аКа́збич-а
творительныйЮма́ш-емЖо́рж-емФе́ренц-емКа́збич-ем
предложныйо Юма́ш-ео Жо́рж-ео Фе́ренц-ео Ка́збич-е

2. Imiona męskie z tematem na spółgłoskę miękką. 

Podczas odmiany akcent pozostaje bez zmian – zachowuje pozycję taką jak w mianowniku. W nielicznych przypadkach akcent zmienia miejsce – pada na końcówkę:

именительныйИгорьВильРау́льШами́льПетру́сь
родительныйИгор-яВи́л-яРау́л-яШамил-я́Петрус-я́
дательныйИгор-юВи́л-юРау́л-юШамилПетрус-ю́
винительныйИгор-яВи́л-яРау́л-яШамил-я́Петрус-я́
творительныйИгор-емВи́л-емРау́л-емШамил-емПетрус-ём
предложныйоб Игор-ео Ви́л-ео Рау́л-ео Шамил-е́о Петрус-е́

3. W odmianie imion męskich, zakończonych na ай, –ей, –ой, –уй, –яй, –юй, akcent pozostaje bez zmian.

Imiona te odmieniamy w sposób następujący:

именительныйАба́-йФедя́-йАндре́-йГа́ре-йДжансу́-йНо́-й
родительныйАба́-яФедя́-яАндре́-яГа́ре-яДжансу́-яНо́-я
дательныйАба́-юФедя́-юАндре́-юГа́ре-юДжансу́-юНо́-ю
винительныйАба́-яФедя́-яАндре́-яГа́ре-яДжансу́-яНо́-я
творительныйАба́-емФедя́-емАндре́-емГа́ре-емДжансу́-емНо́-ем
предложныйоб Аба́-ео Федя́-еоб Андре́-ео Га́ре-ео Джансу́-ео Но́-е

4. Imiona męskie zakończone na ий, w miejscowniku mają końcówkę и, akcent pozostaje bez zmian – jak w mianowniku:

именительныйДми́три-йГорди́-йПи-йГенна́ди-йХаджиби́-й
родительныйДми́три-яГорди́-яПи́-яГенна́ди-яХаджиби́-я
дательныйДми́три-юГорди́-юПи́-юГенна́ди-юХаджиби́-ю
винительныйДми́три-яГорди́-яПи́-яГенна́ди-яХаджиби́-я
творительныйДми́три-емГорди́-емПи́-емГенна́ди-емХаджиби́-ем
предложныйо Дми́три-ио Горди́-ио Пи́-ио Генна́диио Хаджиби́-и

5. W odmianie imion męskich zakończonych na а (ale nie po spółgłoskach szypiących oraz г, к, х, ц)

akcent pozostaje bez zmian. Odmieniane są w sposób następujący:

именительныйНики́т-аДани́л-аЭйс-аКузьм-а́Мустаф-а́
родительныйНики́т-ыДани́л-ыЭйс-ыКузьм-ы́Мустаф-ы́
дательныйНики́т-еДани́л-еЭйс-еКузьм-е́Мустаф-е́
винительныйНики́т-уДани́л-уЭйс-уКузьм-у́Мустаф-у́
творительныйНики́т-ойДани́л-ойЭйс-ойКузьм-о́йМустаф-о́й
предложныйо Ники́т-ео Дани́л-еоб Эйс-ео Кузьм-е́о Мустаф-е́

Po spółgłoskach г, к, х w dopełniaczu piszemy и:

именительныйБайхуж-а́Хасанш-а́Карч-а́Гыкг-а́Бетикк-а́
родительныйБайхуж-и́Хасанш-и́Карч-и́Гыкг-и́Бетикк-и́
дательныйБайхуж-е́Хасанш-е́Карч-е́Гыкг-е́Бетикк-е́
винительныйБайхуж-у́Хасапш-у́Карч-у́Гыкг-у́Бетикк-у́
творительныйБайхуж-о́йХасанш-о́йКарч-о́йГыкг-о́йБетикк-о́й
предложныйо Байхуж-е́о Хасанш-е́о Карч-е́о Гыкг-е́о Бетикк-е́

Jeśli po spółgłoskach szypiących występuje nieakcentowane а, to w narzędniku piszemy –ей:

именительныйВа́ж-аГо́ч-а
родительныйВа́ж-иГо́ч-и
дательныйВа́ж-еГо́ч-е
винительныйВа́ж-уГо́ч-у
творительныйВа́ж-ейГо́ч-ей
предложныйо Ва́ж-ео Го́ч-е

Imiona męskie z końcówką а występującą po spółgłosce ц, w dopełniaczu mają końcówkę ы, Jeżeli w odmianie akcent pada na końcówkę, to w narzędniku piszemy ой, w innych przypadkach ей.

6. Imiona męskie zakończone na я (oprócz dłuższych niż dwusylabowe zakończone na –ия [я jest nieakcentowane]),

odmieniane są w sposób przedstawiony niżej. Podczas odmiany akcent pozostaje bez zmian:

именительныйДобры́н-яМене́-яЙеша́-яНехе́мь-яГи́-яЭнкяц-я
родительныйДобры́н-иМене́-иЙеша́-иНехе́мь-иГи́-иЭнкяц-и
дательныйДобры́н-еМене́-еЙеша́-еНехе́мь-еГи́-еЭнкяц-е
винительныйДобры́н-юМене́-юЙеша́-юНехе́мь-юГи́-юЭнкяц-ю
творительныйДобры́н-ейМене́-ейЙеша́-ейНехе́мь-ейГи́-ейЭнкяц-ей
предложныйо Добры́н-ео Мене́-ео Йеша́-ео Нехе́мь-ео Ги́-еоб Энкяц-е

Jeśli akcent pada na końcówkę, to w narzędniku piszemy ей:

именительныйИль-я́Яхь-я́Ахи-я́Агл-я́Секюч-яЗы-я́Я-я́
родительныйИль-и́Яхь-и́Ахи-и́Агл-и́Секюч-иЗы-и́Я-и́
дательныйИль-е́Яхь-е́Ахи-е́Агл-е́Секюч-еЗы-е́Я-е́
винительныйИль-ю́Яхь-ю́Ахи-ю́Агл-ю́Секюч-юЗы-ю́Я-ю́
творительныйИль-ейЯхь-ейАхи-ейАгл-ейСекюч-ейЗы-ейЯ-ей
предложныйоб Иль-е́о Яхь-е́об Ахи-е́об Агл-е́о Секюч-ео Зы-е́о Я-е́

7. Imiona męskie, zakończone na –ия [я jest nieakcentowane], oprócz dwusylabowych,

w dopełniaczu, celowniku oraz miejscowniku mają końcówkę и. Podczas odmiany akcent pozostaje bez zmian:

именительныйАна́ни-яНееми́-яМалахи́-яОси́-яИереми́-яИли-я́
родительныйАна́ни-иНееми́-иМалахи́-иОси́-иИереми́-иИли-и́
дательныйАна́ни-иНееми́-иМалахи́-иОси́-иИереми́-иИли-и́
винительныйАна́ни-юНееми́-юМалахи́-юОси́-юИереми́-юИли-ю́
творительныйАна́ни-ейНееми́-ейМалахи́-ейОси́-ейИереми́-ейИли-ей
предложныйоб Ана́ни-ио Нееми́-ио Малахи́-иоб Оси́-иоб Иереми-и́об Или-и́

8. W przypadku imion złożonych zapisywanych przy pomocy łącznika

– odmieniamy tylko drugą część imienia, nawet jeśli pierwsza też może być odmieniana:

именительныйДемир-Хая́Алим-Паша́Очир-Гаря́Девлет-Гере́й
родительныйДемир-Хаи́Алим-Паши́Очир-Гари́Девлет-Гере́я
дательныйДемир-Хае́Алим-Паше́Очир-Гаре́Девлет-Гере́ю
винительныйДемир-Хаю́Алим-Пашу́Очир-Гарю́Девлет-Гере́я
творительныйДемир-ХаейАлим-Пашо́йОчир-ГарейДевлет-Гере́ем
предложныйо Демир-Хае́об Алим-Паше́об Очир-Гаре́о Девлет-Гере́е

Jeśli druga część imienia złożonego jest nieodmienna, a pierwsza część może być odmieniana, to odmieniamy pierwszą część:

именительныйЦере́н-Убуши́Арсла́н-Али́Кю́р-Седи́Джа́н-Гиши́
родительныйЦере́на-Убуши́Арсла́на-Али́Кю́ра-Седи́Джа́на-Гиши́
дательныйЦере́ну-Убуши́Арсла́ну-Али́Кю́ру-Седи́Джа́ну-Гиши́
винительныйЦере́на-Убуши́Арсла́на-Али́Кю́ра-Седи́Джа́на-Гиши́
творительныйЦере́ном-Убуши́Арсла́ном-Али́Кю́ром-Седи́Джа́ном-Гиши́
предложныйо Цере́не-Убуши́об Арсла́не-Али́о Кю́ре-Седи́о Джа́не-Гиши́

9. Odmiana imion odojcowskich i nazwisk w języku rosyjskim

именительныйБодро́в Серге́й Серге́евичВаси́льев Дми́трий Алекса́ндровичДо́брый Па́вел Ильи́ч
родительныйБодро́ва Серге́я Серге́евичаВаси́льева Дми́трия Алекса́ндровичаДо́брого Па́вла Ильича́
дательныйБодро́ву Серге́ю Серге́евичуВаси́льеву Дми́трию Алекса́ндровичуДо́брому Па́влу Ильичу́
винительныйБодро́ва Серге́я Серге́евичаВаси́льева Дми́трия Алекса́ндровичаДо́брого Па́вла Ильича́
творительныйБодро́вым Серге́ем Серге́евичемВаси́льевым Дми́трием Алекса́ндровичемДо́брым Па́влом Ильичо́м
предложныйО Бодро́ве Серге́е Серге́евичеО Васи́льеве Дми́трии Алекса́ндровичеО До́бром Па́вле Ильиче́

1 komentarz do “Rodzaj męski rzeczowników rosyjskich | Мужской род”

  1. Pingback: Wideo - odmieniamy rzeczowniki rosyjskie | Język rosyjski dla Polaków

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry