Przysłówki w języku rosyjskim

Przysłówki w języku rosyjskim

 Przysłówek jest niezależną częścią mowy.

Przysłówki w języku rosyjskim to niejednorodna grupa słów. Należą do niej słowa nieodmienne. Przysłówki są uzupełniane przez słowa z różnych części mowy: rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, liczebniki. Stając się przysłówkiem słowo traci cechy charakterystyczne dla części mowy do której wcześniej należało i jest niezmienne.

Znaczenie gramatyczne – przysłówek określa właściwości cechy, właściwości czynności, rzadziej – właściwości przedmiotu.

Na przykład:

О́чень красивая – bardzo ładna – właściwości cechy;
Бы́стро готовить – szybko gotować – właściwości czynności;
Кофе по-евре́йски – kawa po żydowsku – właściwości przedmiotu.

Cechy morfologiczne: 

  • stałe – niezmienność,
  • zmienne – stopnie porównania (tylko przysłówki utworzone od przymiotników jakościowych: хорошо́ – лу́чше, краси́во – краси́вее, ме́дленно – ме́дленнее).
Przysłówki w języku rosyjskim rosyjski.pro

Rodzaje według znaczenia

  • Okolicznikowe przysłówki w języku rosyjskim:

1) miejsca (где? куда? откуда?): спра́ва, вдали́, там, туда́, сни́зу, наверху́

2) czasu (когда? как долго?): ле́том, ве́чером, тогда́, когда́, до́лго

3) przyczyny (почему?): сгоряча́, сду́ру, по глу́пости, со зла́, потому́

4) celu (зачем? для чего? с какой целью?): заче́м, зате́м, специа́льно, умы́шленно, назло́. 

  • Przydawkowe przysłówki w języku rosyjskim:

1) jakości lub sposobu (как? каким образом?): гру́стно, бы́стро, так, верхо́м, по-евре́йски

2) ilości lub stopnia (в какой мере? насколько?): о́чень, вдво́е, сли́шком, втро́е, едва́.

Przysłówki jakościowe zakończone na –о/–е. Stopnie porównania

Jakościowe przysłówki utworzone od przymiotników jakościowych przy pomocy przyrostków -o lub -e. Podobnie jak przymiotniki, takie przysłówki mają stopnie porównania, które pokazują jak przejawia się cecha: w większym (mniejszym) lub największym (najmniejszym) stopniu.
Na przykład:

  • Stopień równy: Аня играет акти́вно.
  • Stopień wyższy: Аня играет акти́внее, чем обычно. Аня играет бо́лее акти́вно, чем ее напарница.
  • Stopień najwyższy: Аня играет акти́внее всех.

Tak jak w przymiotnikach, stopień wyższy przysłówków może być prosty i złożony.

Forma prosta stopnia wyższego

Formę prostą stopnia wyższego tworzymy przy pomocy przyrostków: –ее-, –ей-, –е-, –ше-, na przykład:

акти́вно – акти́внее (акти́вней),
легко́ – ле́гче,
то́лстый – то́лще.

Forma złożona stopnia wyższego

Formę złożoną stopnia wyższego przysłówków w języku rosyjskim tworzymy przy pomocy słów бо́лее lub ме́нее, na przykład:

бо́лее просто, ме́нее ясно, бо́лее ярко.

Forma złożona stopnia najwyższego

Stopień najwyższy również ma formę prostą i złożoną, ale we współczesnym języku najczęściej jest stosowana forma złożona. Tworzymy ją przy użyciu słów: наибо́лее lub наиме́неенаибо́лее то́нко, наиме́нее темно́, a także słów: всех i всего́, na przykład, умне́е всех, быстре́е всего́.

Należy zwrócić uwagę, że:

po słowach наибо́лее i наиме́нее przysłówek jest użyty w stopniu równym, a przed słowami всех i всего́ – w stopniu wyższym. 

Forma prosta stopnia najwyższego przysłówka jest używana tylko w niektórych stałych związkach wyrazowych: поко́рнейше, глубоча́йше, почти́тельнейше прошу́.

Dla niektórych przysłówków stopień wyższy jest cechą stałą. 

Na przykład:

Ты мне бо́льше не звони – Nie dzwoń do mnie więcej.

Ты мне лу́чше не звони – Lepiej do mnie nie dzwoń.

W tym przypadku słowa бо́льше i лу́чше nie są w stopniu wyższym.

Zazwyczaj przysłówki w stopniu wyższym lub najwyższym wyrażają to samo znaczenie co w stopniu równym: Аня сыграла акти́внее (jeszcze bardziej акти́вно, składnik znaczenia акти́вно w stopniu wyższym został zachowany).

W przytoczonych przykładach: Ты мне бо́льше не звони – “бо́льше” nie oznacza “dużo”; Ты мне лу́чше не звони “лу́чше” nie oznacza “dobrze”.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry