[rev_slider alias=”seller_main”]

Liczebniki w języku rosyjskimLiczebniki w języku rosyjskim

Liczebnik to część mowy, która odpowiada na pytania сколько? который? Określa ilość, liczbę, wielokrotność, liczebność oraz kolejność.

Nauka rosyjskiego online z Kasią i Kostkiem – zapraszamy!

Pod względem semantycznym liczebniki w języku rosyjskim dzielą się na dwie grupy:

  1. Liczebniki główne (количественные) – odpowiadają na pytanie сколько? Np.: два, десять, сорок три, сто.
  2. Liczebniki porządkowe (порядковые) – odpowiadają na pytanie который? Np.: второй, десятый, сорок третий, сотый.

Pod względem gramatycznym liczebniki w języku rosyjskim dzielą się na trzy kategorie:

  1. Liczebniki określające liczby całe, np.: три, пятнадцать, двадцать один;
  2. Liczebniki ułamkowe, np.: одна вторая, три десятых, полтора, пять сотых;
  3. Liczebniki zbiorowe. W języku rosyjskim ich tylko jedenaście, więc warto nauczyć się ich na pamięć: оба, обе, двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро и десятеро.

Pod względem budowy liczebniki w języku rosyjskim dzielą się na trzy grupy:

  1. Liczebniki proste (простые), np.: два, второй, пятнадцать, сороковой;
  2. Liczebniki złożone (сложные), np.: шестьдесят, шестидесятый, восемьдесят;
  3. Liczebniki zestawione (составные), np.: сто десять, двести сорок второй, три восьмых.

Odmiana liczebników w języku rosyjskim

Wszystkie liczebniki główne odmieniają się przez przypadki.

Liczebnik один (м.р.) posiada kategorię rodzaju oraz formę liczby mnogiej: одно (ср.р.), одна (ж.р.), одни (мн.ч.).

Liczebniki два, оба posiadają kategorię rodzaju (два (м.р.), две (ж.р.); оба (м.р.), обе (ж.р.)).

Liczebniki тысяча, миллион, миллиард, триллион etc. mają liczbę mnogą, np.: тысячи, миллионы, миллиарды, триллионы.

Wszystkie liczebniki porządkowe odmieniają się jak przymiotniki.

Odmiana liczebników głównych w języku rosyjskim

Odmiana liczebników zbiorowych w języku rosyjskim

Liczebniki porządkowe w języku rosyjskim

Liczebniki ułamkowe w języku rosyjskim

Przykłady liczebników głównych, zbiorowych, porządkowych oraz ułamkowych w języku rosyjskim

Liczby po rosyjsku

Zero (0) – ноль, нуль.

Количественные числительные

Порядковые числительные

Мужской родЖенский родСредний род
1Оди́нПе́рвыйПе́рваяПе́рвое
2ДваВторо́йВтора́яВторое
3ТриТре́тийТре́тьяТре́тье
4Четы́реЧетвёртыйЧетвёртаяЧетвёртое
5ПятьПя́тыйПя́таяПя́тое
6шестьШесто́йШеста́яШесто́е
7СемьСедьмо́йСедьма́яСедьмо́е
8Во́семьВосьмо́йВосьма́яВосьмо́е
9Де́вятьДевя́тыйДевя́таяДевя́тое
10Де́сятьДеся́тыйДеся́таяДеся́тое
11Оди́ннадцатьОди́ннадцатыйОди́ннадцатаяОди́ннадцатое
12Двена́дцатьДвена́дцатыйДвена́дцатаяДвена́дцатое
13Трина́дцатьТрина́дцатыйТрина́дцатаяТрина́дцатое
14Четы́рнадцатьЧеты́рнадцатыйЧеты́рнадцатаяЧеты́рнадцатое
15Пятна́дцатьПятна́дцатыйПятна́дцатаяПятна́дцатое
16Шестна́дцатьШестна́дцатыйШестна́дцатаяШестна́дцатое
17Семна́дцатьСемна́дцатыйСемна́дцатаяСемна́дцатое
18Восемна́дцатьВосемна́дцатыйВосемна́дцатаяВосемна́дцатое
19Девятна́дцатьДевятна́дцатыйДевятна́дцатаяДевятна́дцатое
20Два́дцатьДвадца́тыйДвадца́таяДвадца́тое
30Три́дцатьТридца́тыйТридца́таяТридца́тое
40Со́рокСороко́войСороко́ваяСороко́вое
50Пятьдеся́тПятидеся́тыйПятидеся́таяПятидеся́тое
60Шестьдеся́тШестидеся́тыйШестидеся́таяШестидеся́тое
70Се́мьдесятСемидеся́тыйСемидеся́таяСемидеся́тое
80Во́семьдесятВосьмидеся́тыйВосьмидеся́таяВосьмидеся́тое
90Девяно́стоДевяно́стыйДевяно́стаяДевяно́стое
100СтоСо́тыйСо́таяСо́тое
200Две́стиДвухсо́тыйДвухсо́таяДвухсо́тое
300Три́стаТрёхсо́тыйТрёхсо́таяТрёхсо́тое
400Четы́рестаЧетырёхсо́тыйЧетырёхсо́таяЧетырёхсо́тое
500Пятьсо́тПятисо́тыйПятисо́таяПятисо́тое
600Шестьсо́тШестисо́тыйШестисо́таяШестисо́тое
700Семьсо́тСемисо́тыйСемисо́таяСемисо́тое
800Восемьсо́тВосьмисо́тыйВосьмисо́таяВосьмисо́тое
900Девятьсо́тДевятисо́тыйДевятисо́таяДевятисо́тое
1000Ты́сячаТы́сячныйТы́сячнаяТы́сячное
2000Две ты́сячиДвухты́сячныйДвухты́сячнаяДвухты́сячное
1000000Миллио́нМиллио́нныйМиллио́ннаяМиллио́нное
2000000Два миллио́наДвухмиллио́нныйДвухмиллио́ннаяДвухмиллио́нное

Liczebniki zbiorowe:

(2) Двое ребят, (3) трое утят, (4) четверо рабочих.

Liczebniki ułamkowe:

1/2 – одна вторая; 3/4 – три четвертых; 0,5 – пять десятых;

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry