Liczebniki w języku rosyjskimLiczebniki w języku rosyjskim

Liczebnik to część mowy, która odpowiada na pytania сколько? который? Określa ilość, liczbę, wielokrotność, liczebność oraz kolejność.

Nauka rosyjskiego online z Kasią i Kostkiem – zapraszamy!

Pod względem semantycznym liczebniki w języku rosyjskim dzielą się na dwie grupy:

  1. Liczebniki główne (количественные) – odpowiadają na pytanie сколько? Np.: два, десять, сорок три, сто.
  2. Liczebniki porządkowe (порядковые) – odpowiadają na pytanie который? Np.: второй, десятый, сорок третий, сотый.

Pod względem gramatycznym liczebniki w języku rosyjskim dzielą się na trzy kategorie:

  1. Liczebniki określające liczby całe, np.: три, пятнадцать, двадцать один;
  2. Liczebniki ułamkowe, np.: одна вторая, три десятых, полтора, пять сотых;
  3. Liczebniki zbiorowe. W języku rosyjskim ich tylko jedenaście, więc warto nauczyć się ich na pamięć: оба, обе, двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро и десятеро.

Pod względem budowy liczebniki w języku rosyjskim dzielą się na trzy grupy:

  1. Liczebniki proste (простые), np.: два, второй, пятнадцать, сороковой;
  2. Liczebniki złożone (сложные), np.: шестьдесят, шестидесятый, восемьдесят;
  3. Liczebniki zestawione (составные), np.: сто десять, двести сорок второй, три восьмых.

Odmiana liczebników w języku rosyjskim

Wszystkie liczebniki główne odmieniają się przez przypadki.

Liczebnik один (м.р.) posiada kategorię rodzaju oraz formę liczby mnogiej: одно (ср.р.), одна (ж.р.), одни (мн.ч.).

Liczebniki два, оба posiadają kategorię rodzaju (два (м.р.), две (ж.р.); оба (м.р.), обе (ж.р.)).

Liczebniki тысяча, миллион, миллиард, триллион etc. mają liczbę mnogą, np.: тысячи, миллионы, миллиарды, триллионы.

Wszystkie liczebniki porządkowe odmieniają się jak przymiotniki.

Odmiana liczebników głównych w języku rosyjskim

Odmiana liczebników zbiorowych w języku rosyjskim

Liczebniki porządkowe w języku rosyjskim

Liczebniki ułamkowe w języku rosyjskim

Przykłady liczebników głównych, zbiorowych, porządkowych oraz ułamkowych w języku rosyjskim

Liczby po rosyjsku

Zero (0) – ноль, нуль.

Количественные числительные

Порядковые числительные

Мужской род Женский род Средний род
1 Оди́н Пе́рвый Пе́рвая Пе́рвое
2 Два Второ́й Втора́я Второе
3 Три Тре́тий Тре́тья Тре́тье
4 Четы́ре Четвёртый Четвёртая Четвёртое
5 Пять Пя́тый Пя́тая Пя́тое
6 шесть Шесто́й Шеста́я Шесто́е
7 Семь Седьмо́й Седьма́я Седьмо́е
8 Во́семь Восьмо́й Восьма́я Восьмо́е
9 Де́вять Девя́тый Девя́тая Девя́тое
10 Де́сять Деся́тый Деся́тая Деся́тое
11 Оди́ннадцать Оди́ннадцатый Оди́ннадцатая Оди́ннадцатое
12 Двена́дцать Двена́дцатый Двена́дцатая Двена́дцатое
13 Трина́дцать Трина́дцатый Трина́дцатая Трина́дцатое
14 Четы́рнадцать Четы́рнадцатый Четы́рнадцатая Четы́рнадцатое
15 Пятна́дцать Пятна́дцатый Пятна́дцатая Пятна́дцатое
16 Шестна́дцать Шестна́дцатый Шестна́дцатая Шестна́дцатое
17 Семна́дцать Семна́дцатый Семна́дцатая Семна́дцатое
18 Восемна́дцать Восемна́дцатый Восемна́дцатая Восемна́дцатое
19 Девятна́дцать Девятна́дцатый Девятна́дцатая Девятна́дцатое
20 Два́дцать Двадца́тый Двадца́тая Двадца́тое
30 Три́дцать Тридца́тый Тридца́тая Тридца́тое
40 Со́рок Сороко́вой Сороко́вая Сороко́вое
50 Пятьдеся́т Пятидеся́тый Пятидеся́тая Пятидеся́тое
60 Шестьдеся́т Шестидеся́тый Шестидеся́тая Шестидеся́тое
70 Се́мьдесят Семидеся́тый Семидеся́тая Семидеся́тое
80 Во́семьдесят Восьмидеся́тый Восьмидеся́тая Восьмидеся́тое
90 Девяно́сто Девяно́стый Девяно́стая Девяно́стое
100 Сто Со́тый Со́тая Со́тое
200 Две́сти Двухсо́тый Двухсо́тая Двухсо́тое
300 Три́ста Трёхсо́тый Трёхсо́тая Трёхсо́тое
400 Четы́реста Четырёхсо́тый Четырёхсо́тая Четырёхсо́тое
500 Пятьсо́т Пятисо́тый Пятисо́тая Пятисо́тое
600 Шестьсо́т Шестисо́тый Шестисо́тая Шестисо́тое
700 Семьсо́т Семисо́тый Семисо́тая Семисо́тое
800 Восемьсо́т Восьмисо́тый Восьмисо́тая Восьмисо́тое
900 Девятьсо́т Девятисо́тый Девятисо́тая Девятисо́тое
1000 Ты́сяча Ты́сячный Ты́сячная Ты́сячное
2000 Две ты́сячи Двухты́сячный Двухты́сячная Двухты́сячное
1000000 Миллио́н Миллио́нный Миллио́нная Миллио́нное
2000000 Два миллио́на Двухмиллио́нный Двухмиллио́нная Двухмиллио́нное

Liczebniki zbiorowe:

(2) Двое ребят, (3) трое утят, (4) четверо рабочих.

Liczebniki ułamkowe:

1/2 – одна вторая; 3/4 – три четвертых; 0,5 – пять десятых;

0 Komentarzy

Dodaj odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie

©2019 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account