czasownik

Forma czasu przeszłego czasowników zakończonych na -ть, typu спать, носить

Forma czasu przeszłego czasowników rosyjskich zakończonych na -ть, typu спать, носить W tej lekcji rozpatrzymy czasowniki temat których jest zakończony na -ть: -ать, -ять, -уть, -оть, -еть, -ыть, -ить.  Tworzenie formy czasu przeszłego czasowników rosyjskich Formę czasu przeszłego czasowników rosyjskich tworzymy od tematu bezokolicznika za pomocą sufiksu -л oraz końcówek rodzajowych: -а w przypadku rodzaju …

Forma czasu przeszłego czasowników zakończonych na -ть, typu спать, носить Read More »

Forma czasu przeszłego czasowników zakończonych na -чь, typu печь, обжечься

Forma czasu przeszłego czasowników rosyjskich zakończonych na -чь, typu печь, обжечься W tworzeniu form czasowników w czasie pгzeszłym zakończonych na -чь występują następujące zjawiska: 1) Wymiana spółgłosek w temacie ч-г oraz ч-к, np.: стере́чь – стерёг, печь – пёк. 2) „Wypadanie” samogłoski -е we wszystkich formach czasu przeszłego czasownika жечь oraz pochodnych, oprócz ед.ч. м.р. …

Forma czasu przeszłego czasowników zakończonych na -чь, typu печь, обжечься Read More »

Forma czasu przeszłego czasowników zakończonych na -сть, -ти, -зти typu есть, идти, везти

Forma czasu przeszłego czasowników rosyjskich zakończonych na -сть, -ти, -зти typu есть, идти, везти Jeśli temat bezokolicznika jest zakończony na spółgłoskę, to forma czasownika czasu przeszłego w rodzaju męskim nie ma sufiksu -л, np,:  ве-зти́ (инфинитив) – вёз (прош. м.р.); пол-зти́ (инфинитив) – полз (прош. м.р.). Oprócz tego trzeba zauważyć że w temacie występuje wymiana е …

Forma czasu przeszłego czasowników zakończonych na -сть, -ти, -зти typu есть, идти, везти Read More »

Forma czasu przeszłego czasowników zakończonych na -нуть/-ну́ть typu поги́бнуть, мигну́ть

Forma czasu przeszłego czasowników zakończonych na -нуть/-ну́ть, typu поги́бнуть, мигну́ть Jeśli temat bezokolicznika jest zakończony na spółgłoskę, to forma czasownika czasu przeszłego w rodzaju męskim nie ma sufiksu -л, np,:  поги́б-нуть (инфинитив) – поги́б (прош. м.р.); дости́г-нуть (инфинитив) – дости́г (прош. м.р.). Zauważmy różnicę pomiędzy językiem rosyjskim a polskim: он вёз – wiózł, он нёс – niósł, …

Forma czasu przeszłego czasowników zakończonych na -нуть/-ну́ть typu поги́бнуть, мигну́ть Read More »

Forma czasu przeszłego czasowników zakończonych na -ереть, typu помереть, тереть

Forma czasu przeszłego czasowników rosyjskich zakończonych na -ереть, typu помереть, тереть W przypadku jeśli czasownik jest zakończony na -ереть, np.: помереть, тереть, to forma czasownika czasu przeszłego w rodzaju męskim nie ma sufiksu -л, np,:  помере́ть – по́мер (прош., м.р.); тере́ть – тёр (прош., м.р.). Przykłady tworzenia formy czasu przeszłego czasowników zakończonych -ереть w języku rosyjskim: Инфинитив …

Forma czasu przeszłego czasowników zakończonych na -ереть, typu помереть, тереть Read More »

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -еть typu худеть, греться

Odmiana czasowników I koniugacji w języku rosyjskim zakończonych na -еть typu худеть, греться Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący. W przypadku odmiany czasowników na -еть odrzucamy tylko końcówkę -ть: владе|ть – владею, владеешь, вдадеет. Худеть Лицо Единственное число Лицо Множественное число Я Худе́|ю Мы Худе́|ем Ты Худе́|ешь Вы Худе́|ете Он/Она/Оно Худе́|ет Они Худе́|ют Греться Лицо Единственное число …

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -еть typu худеть, греться Read More »

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -оть lub -уть typu наколоть, надуться

Odmiana czasowników I koniugacji w języku rosyjskim zakończonych na -оть lub –уть typu наколоть, надуться Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący. W przypadku czasowników zakończonych na -оть występuje wypadnięcie litery -o, np. наколоть – наколю, перемолоть – перемолю. W przypadku czasowników zakończonych na -уть litera -у nie znika podczas odmiany, np. дуть – дуть, обуть – обую. Наколоть …

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -оть lub -уть typu наколоть, надуться Read More »

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -ыть lub -ить typu шить, выть

Odmiana czasowników I koniugacji w języku rosyjskim zakończonych na -ыть lub –ить typu шить, выть Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący. W języku rosyjskim istnieją jednosylabowe czasowniki zakończone na -ыть/-ить należące do I koniugacji – бить, вить, мыть, шить и т.д. Również pochodne utworzone przy pomocy przedrostków: убить, вымыть, привить, подшить.   Выть Лицо Единственное число Лицо …

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -ыть lub -ить typu шить, выть Read More »

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -овать lub -евать typu ночевать, радоваться

Odmiana czasowników I koniugacji w języku rosyjskim zakończonych na -овать lub –евать typu ночевать, радоваться Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący. Podczas odmiany czasowników zakończonych na -овать lub -евать występuje wymiana przyrostka i końcówki na -у/-ю, po czym dodajemy końcówkę osobową czasownika: ночевать — ноч-евать — ноч+у — ночу + ю/ешь/ет/ем/ете/ют. Ночевать Лицо Единственное число Лицо Множественное …

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -овать lub -евать typu ночевать, радоваться Read More »

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -авать typu вставать, поддаваться

Odmiana czasowników I koniugacji w języku rosyjskim zakończonych na -авать typu вставать, поддаваться Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący. Вставать Лицо Единственное число Лицо Множественное число Я вста|ю Мы вста|ём Ты вста|ёшь Вы вста|ёте Он/Она/Оно вста|ёт Они вста|ют Поддаваться Лицо Единственное число Лицо Множественное число Я подда|юсь Мы подда |ёмся Ты подда|ёшься Вы подда |ётесь …

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -авать typu вставать, поддаваться Read More »