Północny Bajkał cz.2 – podróże po Rosji

Продолжа́ю свой расска́з о краси́вых и интере́сных места́х на Се́верном Байка́ле. Сего́дня хочу́ рассказа́ть о горя́чих исто́чниках. Их на Се́верном побере́жье 4 шту́ки. Внизу́ на ка́рте они́ обозна́чены си́ним. В э́том по́сте расскажу́ о тех, до кото́рых мо́жно добра́ться ле́том на маши́не. Пра́вда е́сли вы води́тель, то вам бу́дет сло́жно возвраща́ться по́сле купа́ния, потому́ что от горячей воды си́льно расслабля́ешься, и о́чень кло́нит в сон.Kontynuuję swoją opowieść o ładnych i ciekawych miejscach na Północnym Bajkale. Dziś chcę opowiedzieć o gorących źródłach. Na wybrzeżu północnym jest ich 4. Na dole mapy są one zaznaczone na niebiesko. W tym poście opowiem o tych, do których można dojechać latem samochodem. Co prawda jeśli jesteś kierowcą, to będzie ci ciężko wracać po kąpieli, ponieważ gorąca woda bardzo relaksuje i potem bardzo chce się spać.

Tłumaczenie z języka rosyjskiego wykonane przez biuro tłumaczeń Tlumacz.pro

kurs języka rosyjskiego online
Дзелинда. Мой са́мый люби́мый исто́чник. Мо́жно доехать на маши́не, ли́бо на авто́бусе от вокза́ла в Северобайкальске. Ещё ра́ньше мо́жно бы́ло добра́ться на по́езде, но как сейча́с с э́тим дела обстоя́т, я не зна́ю. Назва́ние «Дзелинда» произошло́ из эвенки́йского диале́кта и означа́ет «тайме́нь», ры́ба така́я. Нахо́дится он приме́рно в 100 км от г. Северобайкальск. Е́хать 1,5-2 ча́са. Проезжа́ете п. Ни́жнеанга́рск, на вы́езде из посёлка есть запра́вка. Да́лее до с. Душкачан, ну и там да́льше дорога одна́. Не заблуди́тесь. Дорога хоро́шая, асфа́льт, но то́лько до п. Кичеры. Да́льше гравийка. В Кичере, кста́ти, то́же есть запра́вка. Приезжа́ете на ме́сто, оставля́ете маши́ну на стоя́нке. Там есть не́сколько дере́вьев с ле́нточками. Мно́гие повя́зывают их на жела́ние, кто-то как дань духам места. Ки́ньте под дере́вья моне́тки, ли́чно я кладу конфе́тки в таки́х места́х.
Байка́л тако́е ме́сто, где ну́жно подде́рживать хоро́шие отноше́ния с ду́хами. Да́лее спуска́етесь вниз, а там обору́дованы бассе́йны. Всего́ их три шту́ки. Вода́ бьёт из земли́, не подогрева́ется. Бассе́йны ра́зные по температу́ре. Оди́н из них. в кото́ром ме́ньше всего́ наро́ду, о́чень горя́чий! Все зави́сит от вре́мени, когда́ туда́ налива́ется вода́. В са́мом горя́чем вода́ практи́чески така́я же, как в трубе́, то есть +47 гра́дусов. Во́ду меня́ют по́лностью ка́ждый ве́чер, поэ́тому лу́чше приезжа́ть днём. Вход пла́тный, но то́чную ци́фру я не по́мню. О́коло 150 р. Так же там на террито́рии есть кафе́, бесе́дки, мо́жно снять до́мик. Ря́дом бежи́т ре́чка, вода́ в ней о́чень вку́сная.
Так получи́лось, что у меня́ все фотогра́фии исто́чников зи́мние, но так да́же эффе́ктнее смо́трится.
Dzelinda. To moje ulubione źródło. Można dojechać autem lub autobusem z dworca w Siewierobajkalsku. Wcześniej można było dostać się tam pociągiem, ale nie wiem jak to wygląda teraz. Nazwa „Dzelinda” pochodzi z dialektu ewenkijskiego i oznacza „tajmen”, taka ryba. Znajduje się ono mniej więcej 100 km od Siewierobajkalska. 1,5-2 godziny jazdy. Przejeżdżasz Niżnieangarsk, na wyjeździe z osady jest stacja benzynowa. Dalej do wsi Duszkaczan a tam dalej droga jest jedna. Nie zabłądzisz. Droga jest dobra, asfaltowa, ale tylko do miejscowości Kiczery. Dalej żużlowa. W Kiczerach też jest stacja benzynowa. Przyjeżdżasz, zostawiasz samochód na parkingu. Jest tam kilka drzew ze wstążeczkami. Jedni przywiązują je jako życzenie, a inni jako dań duchom miejsca. Rzuć pod drzewo pieniążek, ja zostawiam cukierki w takich miejscach. Bajkał to takie miejsce, gdzie można podtrzymywać dobre relacje z duchami. Dalej schodzisz w dół, a tam urządzone są baseny. Zaledwie trzy. Woda bije z ziemi, nie jest podgrzewana. Baseny mają różną temperaturę. Jeden z nich, w którym jest najmniej ludzi, jest bardzo gorący! Wszystko zależy od czasu, kiedy nalewa się tam woda. W najgorętszym woda jest praktycznie taka sama jak w rurach, czyli +47 stopni. Woda jest zmieniana całkowicie co wieczór, dlatego lepiej przyjeżdżać w dzień. Wejście jest płatne, ale dokładnie nie pamiętam ile. Około 150 rub. Na terytorium również są tam kawiarnie, altanki, można wynająć domek. Obok biegnie rzeczka, woda w niej jest bardzo smaczna.
Tak wyszło, że wszystkie zdjęcia źródeł mam zimowe, ale tak nawet efektywniej wygląda.
kurs języka rosyjskiego online
Есть ещё и «ди́кая» Дзелинда. Что́бы на неё попа́сть, на́до пройти́ по тропи́нке за са́мым да́льним и больши́м до́мом. На «ди́ком» исто́чнике, на мой взгляд, интере́снее. Там то́же есть бассе́йны, но они́ неглубо́кие, внизу́ песо́чек, вода́ прото́чная, есть до́мик для переодева́ния. Ещё там бежи́т руче́й ря́дом. Мо́жно занырну́ть туда́ по́сле того́, как в исто́чнике посиди́шь, но не увлека́йтесь э́тим! Вообще́ жела́тельно не сиде́ть в воде́ бо́льше 5 мину́т. Посиде́ли, вы́шли, осты́ли, пото́м да́льше. И ни в ко́ем слу́чае не пе́йте при э́том алкого́ль! Зна́ю слу́чай, когда́ парни́ша во вре́мя отмеча́ния своего́ двадцати́пятиле́тия в пья́ном ви́де поле́з в исто́чник. Ну и не вы́лез в ито́ге. Так что будьте осторо́жны. Са́мый шик е́здить туда́ зимо́й! Вокру́г снег лежи́т, а ты в бассе́йне в купа́льнике. И нет, вообще́ не хо́лодно:)

Еди́нственный ми́нус – э́то насеко́мые! Е́сли жа́рко, то одолева́ют слепни, е́сли прохла́дно и до́ждик, то немы́слимое коли́чество комаро́в. Осо́бенно э́то заме́тно на «ди́кой» Дзелинде. Ещё там нет свя́зи, от слова вообще́.

На «ди́ком» исто́чнике мо́жно встава́ть с пала́тками, ка́к-то туда́ да́же наро́д с маши́нами проезжа́ет.

Jest też „dzika” Dzelinda. By do niej trafić trzeba przejść po ścieżeczce za najdłuższym i największym domem. W „dzikim” źródle według mnie jest ciekawiej. Tam też są baseny ale niegłębokie, w dole piaseczek, bieżąca woda, jest przebieralnia w domku. Oprócz tego obok płynie strumyk. Można tam zanurkować po tym, jak już w źródełku posiedzisz, ale nie przesadzaj z tym! Posiedzimy, wychodzimy, ochłoniemy, potem dalej. I w żadnym przypadku nie pij wtedy alkoholu! Znam przypadek, gdy chłopaczyna w czasie świętowania swoich 25. urodzin, pijany wszedł do źródła. W rezultacie nie wyszedł. Bądź więc ostrożny. Najciekawiej jeździć tam zimą! Wokół leży śnieg a ty w basenie w stroju kąpielowym. I nie, w ogóle nie jest zimno:)

Jedyny minus to komary! Jeśli jest gorąco, to dokuczają ślepaki, jeśli chłodno i pada deszczyk to nieprawdopodobne ilości komarów. Można to szczególnie odczuć na „dzikiej” Dzelindzie. W dodatku tam w ogóle nie ma zasięgu.

Przy „dzikim” źródle można rozkładać się z namiotami. Jakoś ludzie tam nawet z maluchami przyjeżdżają.

kurs języka rosyjskiego online
Гоуджекит. Он же Со́лнечный. Е́сли вы приехали в г. Северобайкальск на маши́не, то вы проезжа́ли ми́мо э́того исто́чника. Он нахо́дится в 35 км. от города. Дорога на всём протяже́нии грави́йная. Туда́ же хо́дит авто́бус от вокза́ла в г. Северобайкальск. В э́том исто́чнике бо́льше наро́ду, так как добра́ться туда́ про́ще. Мно́гие приезжа́ют и живу́т там неде́лями, ле́чатся. Есть до́мики, в большо́м до́ме ря́дом с исто́чником раздева́лка, наверху́ масса́ж. Тут два бассе́йна, оди́н горя́чий и второ́й горя́чий то́лько сильне́е. Вход в бассе́йны пла́тный. Тут бо́льше откры́того простра́нства. Нет тако́й тайги́ как на Дзелинде. Ещё мо́жно встать с пала́тками, но для э́того ну́жно пройти́ в сто́рону ЛЭП, пройти́ по ней, пото́м сверну́ть напра́во и подойти́ к ручью́. Там хоро́шая поля́на для стоя́нки. Ря́дом с исто́чником есть горнолы́жная ба́за, э́то для тех, кто соберётся туда́ зимо́й.Goudżekit. Ten sam Sołniecznyj. Jeśli przyjechałeś do Siewierobajkalska samochodem, to przejeżdżałeś obok tego źródła. Znajduje się ono 35 km od miasta. Droga na całym odcinku jest żużlowa. Jeździ tam też autobus z dworca z Siewierobajkalska. W tamtym źródle jest więcej ludzi, dlatego że łatwiej tam dojechać. Wiele osób przyjeżdża tam i mieszka tygodniami. Leczą się. Są domki. W dużym domu obok źródła jest przebieralnia, na górze masaż. Są tu dwa baseny, jeden gorący i drugi gorący – tylko bardziej. Wejście do basenu jest płatne. Tu jest więcej otwartej przestrzeni. Nie ma takiej tajgi jak na Dzelindzie. Można też rozłożyć się z namiotami, ale w tym celu trzeba przejść w stronę linii energetycznych, przejść wzdłuż niej, potem skręcić na prawo i podjeść do strumyka. Tam jest dobra polana na parking.Obok źródła jest wyciąg narciarski to dla tych, którzy wybierają się tam zimą.
kurs języka rosyjskiego online
Е́сли пройти́ / прое́хать от исто́чника в сто́рону Даванского перева́ла 3 км., то мо́жно найти́ свёрток на водопа́д, он бу́дет сле́ва от вас. Путь к водопа́ду идёт по ру́слу реки́, по камня́м. Е́сли пойдёте туда́, то будьте О́ЧЕНЬ ОСТОРО́ЖНЫ, мно́го «живы́х» камне́й. И о́бувь хоро́шую наде́ньте обяза́тельно, лу́чше всего́ ту, кото́рая де́ржит голеносто́п. Е́сли соберётесь е́хать на Байка́л в нача́ле ию́ня, то есть вероя́тность, что водопа́д бу́дет ещё во льду :).Jeśli przejdziesz od źródła w stronę przełęczy Dawan 3 km, to możesz znaleźć skręt do wodospadu, on będzie z twojej lewej strony. Droga do wodospadu biegnie wzdłuż koryta rzeki, po kamieniach. Jeśli pójdziesz tam, to bądź BARDZO OSTROŻNY, tam jest dużo „żywych” kamieni. I koniecznie załóż dobre buty, najlepiej takie, które podtrzymują kostkę. Jeśli zdecydujesz się jechać na Bajkał na początku czerwca, to istnieje prawdopodobieństwo, że wodospad będzie jeszcze oblodzony :).
На фо́то путь к водопа́ду вверх по ру́слу реки́.Na zdjęciu droga do wodospadu w górę po korycie rzeki.
kurs języka rosyjskiego online
kurs języka rosyjskiego online
Вот, пожа́луй, и все на э́тот раз. Продолже́ние сле́дует.To chyba wszystko tym razem. Ciąg dalszy nastąpi.

Kliknij “Lubię to” lub udostępnij!Będzie nam bardzo miło, dziękujemy!

Skomentuj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Przewiń do góry