Dziwne imiona rosyjskie? Lata 20. w ZSRR – kopalnia pomysłów!

Dziwne imiona rosyjskie w ZSRR?

Dziwne imiona rosyjskie

Rewolucja październikowa w 1918 roku przyniosła nie tylko zmianę władzy. Przyniosła też zmiany w każdej dziedzinie życia. Czasy te naznaczone były krytyką wszystkiego co „stare”. Dotyczyło to także imion. Poprzednie „burżuazyjne” imiona rosyjskie i tradycyjne zastępowano nowymi. Dzieciom nadawano imiona, które wcześniej oznaczały wyłącznie nazwy przedmiotów, nazw zawodów, myśli, procesów. W ten sposób powstały imiona:

Дуб – Dąb

Грани́т – Granit

Вольфра́м – Wolfram

Танки́ст – Czołgista

Това́рищ – Towarzysz

Атеи́ст – Ateista
Na szczególną uwagę zasługują neologizmy lub skrótowce  tworzone na podstawie haseł rewolucyjnych i partyjnych, imion liderów i znanych działaczy partyjnych. Przywołam tutaj kilka przykładów:

 

Винун – Влади́мир Ильи́ч не умрет никогда́ – Władimir Iljicz nie umrze nigdy

Даздраперма – Да здра́вствует пе́рвое ма́я – Niech żyje 1 maja

Донэра – Дочь но́вой э́ры – Córka nowej ery

Ленар(а) – Ле́нинская а́рмия – Armia Lenina

Лист – Ле́нин и Стали́н – Lenin i Stalin

 

Istnienie tych nazw można sprawdzić w słownikach. Są oznaczone jako „imię”. Nie znam badań jaki procent imion stanowiły takie neologizmy, ale przyznać muszę, że owa tendencja językowa jest ciekawa. Dziś możemy popatrzeć na to jak na kuriozalne zjawisko lingwistyczne.

Lista dziwnych imion rosyjskich

Арвиль — А́рмия В. И. Ле́нина|Лени́на|Лёнина

Артака — Артиллери́йская акаде́мия

Бестрева — Берия — страж револю́ции

Ве́ктор — Вели́кий коммуни́зм торжеству́ет

Велиор — Вели́кая Октя́брьская револю́ция

Велира — Вели́кий рабо́чий

Веор — Вели́кая Октя́брьская револю́ция

Видлен — Вели́кие иде́и Ле́нина|Лени́на|Лёнина

Вилан — В. И. Ле́нин и Акаде́мия нау́к

Вилен — В. И. Ле́нин

Виленор — Влади́мир Ильи́ч Ле́нин — оте́ц револю́ции

Вилор(а) — В. И. Ле́нин — организа́тор револю́ции

Вилорд — В. И. Ле́нин — организа́тор рабо́чего движе́ния

Вилорик — В. И. Ле́нин — освободи́тель рабо́чих и крестья́н

Вилюр — Влади́мир Ильи́ч лю́бит Ро́дину

Виль — В. И. Ле́нин

Винун — Влади́мир Ильи́ч не умрет никогда́

Вист — Вели́кая истори́ческая си́ла труда́

Владилен — Влади́мир Ильи́ч Ле́нин

Владлен — Влади́мир Ле́нин

Во́лен — Во́ля Ле́нина

Ворс — Ворошиловский стрело́к

Гертруда — Герои́ня труда́

Дазвсемир — Да здра́вствует всеми́рная револю́ция

Даздрасен — Да здра́вствует седьмо́е ноября́

Даздрасмыгда — Да здра́вствует смы́чка го́рода и дере́вни

Даздраперма — Да здра́вствует пе́рвое ма́я

Далис — Да здра́вствуют Ле́нин и Стали́н

Делёж — Де́ло Ле́нина живёт

Динэр(а) — Дитя́ но́вой э́ры

Донэра — Дочь но́вой э́ры

Дотнара — Дочь трудово́го наро́да

Идлен — Иде́и Ле́нина

Изаида — Иди́ за Ильичем, де́тка (что бы э́то зна́чило?)

Изили — Исполни́тель заве́тов Ильича́

Изиль — Исполня́й заве́ты Ильича́

Кид — Коммунисти́ческий идеа́л (kid — “малы́ш”, англ.)

Ким — Коммунисти́ческий Интернациона́л молодёжи

Крармия — Кра́сная а́рмия

Кукуцаполь — Кукуру́за — цари́ца по́лей|поле́й

Лагшмивара — Ла́герь Шмидта в А́рктике

Ласт — Латы́шский стрело́к

Лапанальда — Ла́герь папанинцев на льди́не

Ледат — Лев Дави́дович Троцкий

Ледруд — Ле́нин — друг дете́й

Лелюд — Ле́нин лю́бит дете́й

Ленар(а) — Ле́нинская а́рмия

Ленгенмир — Ле́нин|Лени́н|Лёнин — ге́ний ми́ра

Ленинид — Ле́нинские иде́и

Ленинир — Ле́нин и револю́ция

Лениор — Ле́нин и Октя́брьская револю́ция

Ленора — Ле́нин — на́ше ору́жие

Ле́нта — Ле́нинская трудова́я а́рмия

Лентрош — Ле́нин, Троцкий, Шаумян

Лес — Ле́нин, Стали́н

Лестак — Ле́нин, Стали́н, коммуни́зм

Леундеж — Ле́нин умер, но де́ло его́ живёт

Лист — Ле́нин и Стали́н

Лориэрик — Ле́нин, Октя́брьская револю́ция, индустриализа́ция, электрифика́ция, радиофика́ция и коммуни́зм

Луи́джи(а) — Ле́нин умер, но иде́и жи́вы

Лунио — Ле́нин умер, но иде́и оста́лись

Лю́блен — Люби́ Ле́нина

Марле́н — Маркс, Ле́нин

Маэлс — Маркс, Э́нгельс, Ле́нин, Стали́н

Маэнлест — Маркс, Э́нгельс, Ле́нин, Стали́н

Меженда — Междунаро́дный же́нский день

Мэлор — Маркс, Э́нгельс, Ле́нин, Октя́брьская револю́ция

Мюнд — Междунаро́дный ю́ношеский день

Нинель — Ле́нин (наоборо́т и с мя́гким зна́ком|знако́м)

Нисерха — Ники́та Серге́евич Хрущев

Одвар — Осо́бая Дальневосто́чная а́рмия

Орлетос — Октя́брьская револю́ция, Ле́нин, труд — осно́ва социали́зма

Оюшминальд(а) — О. Ю. Шмидт на льди́не

Папиp — Паpтийная пиpамида

Персо(в?)страт — Пе́рвый сове́тский стратоста́т

Пол(ь)за — По́мни ле́нинские заве́ты

Порес — По́мни реше́ние съе́здов

Пофистал — Победи́тель фаши́зма Ио́сиф Стали́н

Пра́влен — Пра́вда Ле́нина

Придеспар — Приве́т делега́там съе́зда па́ртии

Пятвчет — Пятиле́тку в четы́ре го́да

Райтия — Райо́нная типогра́фия

Ревмарк — Революцио́нный маркси́зм

Pевмиpа — Револю́ции миpовой аpмии (револю́ция ми́ра)

Рем — Револю́ция мирова́я

Рим — Револю́ция и мир

Роблен — Роди́лся быть ле́нинцем

Pосик — Pоссийский исполни́тельный комите́т

Рэм — Револю́ция, Э́нгельс, Маркс

Силе́н — Cила Ле́нина

Стален — Стали́н, Ле́нин

Ста́тор — Стали́н торжеству́ет

Таклис — Та́ктика Ле́нина и Стали́на

То́мик — Тоpжествyют маpксизм и коммyнизм

Томи́л — Тоpжество Маpкса и Ле́нина

Тpик(ом) — Тpи «К» — комсомо́л, Коминтеpн, коммyнизм

Тролебузина — Троцкий, Ле́нин, Бухарин, Зиновьев

Тролен — Троцкий, Ле́нин

Урюрвкос — Ура́, Ю́ра в ко́смосе

Фэд — Фе́ликс Эдмyндович Дзеpжинский

Челнальдин(а) — Челюскин на льди́не

Эрлен — Э́ра Ле́нина

Юралга — Ю́рий Алексе́евич Гагарин

Ясленик — Я с Ле́ниным и Кpyпской

Włożyliśmy sporo pracy w przygotowanie tego materiału. Liczymy teraz na Ciebie. Będzie nam miło, jeśli podzielisz się lekcją, udostępnisz ją, zostawisz komentarz, polubisz stronę i/lub wpis. Każda informacja o naszej pracy jest niezwykle ważna.

Kliknij “Lubię to” lub udostępnij! Będzie nam bardzo miło, dziękujemy!

Skomentuj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry