Ciekawe teksty po rosyjsku

<blockquote><span style=”font-size: 14pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;”><a href=”https://rosyjski.pro/kurs-jezyka-rosyjskiego-online-od-rosyjski-pro/” target=”_blank” rel=”noopener”>Rosyjski online</a> z Kasią i Kostkiem – zapraszamy!</span></blockquote>

U lekarza – rosyjski na wesoło

Dzisiaj jest wicepiątek, a zatem połączymy naukę z dobrym humorem. Przedstawiamy dobre ćwiczenie wymowy rosyjskiego "л" lub jak kto woli polskiego scenicznego "ł". Proponuję zacząć od nagrania audio w wersji wolnej, a później spróbować swoich sił korzystając z wersji "normalnej". Powodzenia! На приёме у врача́:  — Здра́вствуйте до́ктор, у меня́ боли́т живо́т  — А что вы [...]

U lekarza – rosyjski na wesoło Read More »

Uczymy się czytać po rosyjsku – 8 zasad oddychania na silnym mrozie

Врач из антаркти́ческой экспеди́ции дели́лся сове́тами, как пра́вильно вести́ себя́ на моро́зе При дыха́нии, когда́ температу́ра во́здуха ни́же ми́нус 20 °C, наибо́лее вероя́тна перспекти́ва переохлади́ть дыха́тельные пути́ и вы́звать воспали́тельную реа́кцию. При́нцип защи́ты прост: вдыха́емый во́здух до́лжен быть максима́льно тёплым. Поэ́тому пе́рвый и са́мый популя́рный сове́т во всех спорти́вных руково́дствах — «дыши́те но́сом». Но при

Uczymy się czytać po rosyjsku – 8 zasad oddychania na silnym mrozie Read More »

Jakiego rodzaju jest wyraz кофе — ciekawe pytanie

Ирина Левонтина «Какого рода слово кофе — интересный вопрос» Пётр Силаев обсуди́л с изве́стным лингви́стом Ири́ной Левонтиной, а́втором неда́вно вышедшей кни́ги «О чём речь?», как меня́ется речь носи́телей ру́сского языка́ под влия́нием пропага́нды и атмосфе́ры не́нависти. В предисло́вии кни́ги «О чём речь?» напи́сано, что вы рассма́триваете её как бо́лее серьёзную, чем ва́ша предыду́щая, «Ру́сский со

Jakiego rodzaju jest wyraz кофе — ciekawe pytanie Read More »

Ciepło, widno i da się zarobić – ranking najlepszych 10 miast w Rosji

Ciepło, widno i da się zarobić - ranking najlepszych 10 miast w Rosji pod względem jakości życia Лу́чшим росси́йским го́родом по ка́честву жи́зни в 2015 году́ вновь ста́ла Тюме́нь. За ней сле́дуют Москва́, Каза́нь, Краснода́р. Пя́тую стро́чку ре́йтинга тепе́рь вме́сто Санкт-Петербу́рга занима́ет Гро́зный. Департа́мент социоло́гии Фина́нсового университе́та при прави́тельстве РФ с учётом да́нных Росста́та и

Ciepło, widno i da się zarobić – ranking najlepszych 10 miast w Rosji Read More »

Jak świętują Boże Narodzenie w Rosji – tekst po rosyjsku z audio.

Święto Bożego Narodzenia w Rosji Рдеет в Сочельник священный закат, Очень торжественны звёзды. Жаждою чуда вечер сей свят, Даже, от радости – слёзы. Ели, волнуясь, дрожат на ветру – Счастьем пронизанный воздух: Тайна рожденья... Слава Христу! Всюду – восторженный отзвук... Отче небесный, слава Христу! (Н. Самоний) Рожде́ственские тради́ции в Росси́и с тече́нием вре́мени и сме́ной

Jak świętują Boże Narodzenie w Rosji – tekst po rosyjsku z audio. Read More »

Trudny język rosyjski

И дико мне – Иди ко мне. // I dziko mi (dziwacznie). – Chodź do mnie. Покалечилась – пока лечилась. // Pokaleczyła(m) się. – Póki leczyła(m) się. Ты жеребенок – ты же ребенок. // Jesteś źrebięciem. – Jesteś przecież dzieckiem. Ему же надо будет – ему жена добудет. // Będzie przecież musiał. – Żona mu

Trudny język rosyjski Read More »

Chłopi z XIX wieku w pełnej krasie (21 zdjęć, opisy ru-pl)

Tłumaczenie wykonane przez: Małgorzatę Jasińską Прим. Перево́дчика: Справедли́вости ра́ди на́до отме́тить, что не́которые открове́нно умозри́тельные вы́воды а́втора, вро́де «дома́шнего наси́лия» и́ли «вынужденности зата́чивать ста́рые ножи́ вме́сто поку́пки но́вых» бы́ли отме́чены как открове́нная глу́пость а́втора (Мише́ль Колетт) и в коммента́риях за́падных чита́телей. Но я не стал э́ту ерунду́ выки́дывать из перево́да – в це́лом её текст

Chłopi z XIX wieku w pełnej krasie (21 zdjęć, opisy ru-pl) Read More »

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry